Terminoloogia, sõnastikud ja andmebaasid (EKE6079.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6079.HT
vana ainekood
EKE6079
Õppeaine nimetus eesti k
Terminoloogia, sõnastikud ja andmebaasid
Õppeaine nimetus inglise k
Terminology, Dictionaries and Lexical Databases
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused terminoloogia põhiprobleemide mõistmiseks, terminoloogiliseks uurimistööks ning erinevate sõnavaraallikate kasutamise oskuseks erialatöös.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade termini olemusest, terminoloogia põhiprobleemistikust.
Sõnaraamatute tüpoloogia, koostamise põhimõtted ja etapid. Loomuliku sõnastiku (sõnavara) arengutendentsid.
Leksikograafia: pabersõnastike ja veebisõnastike liigid ja kvaliteet; üks- ja kakskeelsete sõnastike kombineerimine sõltuvalt tööülesandest (toimetajana, tõlkijana, tõlketoimetajana); keeletehnoloogia: andmebaasid kui sõnastiku pikendus, sõna tegelike kasutusandmete kogu; leksikaandmete vabavaralised jm tööriistad materjalianalüüsis.
Keeleveebis loetletud korpuste kasutamise võimalused uurimistöös. Internetiallikate korpuseks kohendamise võimalused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub terminoloogia ja leksikograafia mõistestikus ja terminoloogias; omab ülevaadet sõnastike koostamise põhimõtetest ning olulistest etappidest, tänapäeva leksikograafia keeletehnoloogilistest rakendustest; on teadlik eesti üld- ja oskuskeele elektroonilistest ressurssidest ning oskab neid kriitiliselt hinnata ja eesmärgipäraselt kasutada; oskab vältida toimetajatöös toetumist toimetaja enda subjektiivsele keeletajule.Õppejõud
professor Reili Argus
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space