Eesti keele süntaks (EKE6005.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6005.HT
vana ainekood
EKE6005
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Syntax
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärk on kujundada tervikpilt eesti lause ehitusest, tutvuda süntaksitemaatiliste aruteludega erialaväljaannetes ning omandada süntaksil põhinevad normingud.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Süntaktilise struktuuri kirjeldusviise. Eesti süntaksi kirjeldamise ajaloost ja tänapäevast. Lause ja tema moodustajad, grammatilised seosed, lause põhitüübid. Kontekstivaba elementaarlause põhistruktuur: lauseliikmed, mittelauseliikmelised lauseelemendid, eri tüüpi fraaside sisestruktuur. Kommunikatiivne ja nominatiivne modaalsus ja nende vormistumine lauses, kommunikatiivsed lausetüübid. Süntaktilisi protsesse: väljajätt, rinnastus, asendus. Lause teatestruktuur ja sõnajärg. Sekundaartarindite ja kõrvallausete liigitelu ja lauseliikmelisus. Lauseanalüüsi, õigekeelsuse jm harjutused. Seminarid eesti süntaksi problemaatikast. Iseseisva tööna töötatakse läbi erialane kirjandus, koostatakse süntaksialasel teemal referaat või ettekanne.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on omandanud üldteadmised eesti keele lauseehitusest, lause moodustajate struktuurist ja funktsioonidest; suudab lauset praktiliselt analüüsida.
Õppejõud
dotsent Katre Õim
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space