Teadusseminar (DTI8003.DT)
Õppeaine kood
DTI8003.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Teadusseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Research Seminar
Õppeaine maht EAP
3.0
Orienteeruv kontakttundide maht
40
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastel selge arusaam rahvusvahelise tippteaduse viimase aja saavutustest ja aktuaalsetest probleemidest TLÜ Digitehnoloogiate instituudis läbiviidava teadustegevuse valdkonnas, aga samuti teadusliku ettekande koostamise ja esitamise oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus koosneb iga konkreetse üliõpilase seisukohalt sisuliselt kolmest osast:
1) osavõtt iga-nädalastest kohalike ja/või kutsutud teadlaste poolt läbiviidud seminaridest, millel ettekandja tutvustab (ja diskuteerib) oma uurimisvaldkonna aktuaalseid probleeme, enda ja kolleegide olulisemaid teadussaavutusi, nende rakendus- ja edasiarendusvõimalusi;
2) ühe seminari ettevalmistamine ja läbiviimine enda teadustöö teemal;
3) Vähemalt kahe ettekande retsenseerimine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö:
1) kahe ettekande retsensioonide koostamine;
2) seminariettekande ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane suudab anda adekvaatse ülevaate ja diskuteerida enda ning kogu TLÜ Digitehnoloogiate instituudi viimase perioodi teadussaavutusi ning -tegevussuundi.
Hindamismeetodid
Arvestus. Hindamisele pääsemise eeltingimuseks on:
1) kahe seminari retsensioonid (mahus 20 000 tähemärki) esitamine;
2) seminariettekande pidamine
3) osavõtt vähemalt 75%-ist seminaridest.
Õppejõud
Timo Tobias Ley
Kohustuslik kirjandus
Määratakse doktoritöö juhendaja poolt.
Determined by the supervisor.