Andmepõhine otsustamine (DTI6003.DT)
space
Õppeaine kood
DTI6003.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Andmepõhine otsustamine
Õppeaine nimetus inglise k
Data-Driven Decision-Making
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Paula Joanna Sillat (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste ja oskuste kujunemist andmetel põhinevate otsuste tegemiseks. Kujundada õppija oskusi uuringudisaini, andmete kogumise, analüüsi ja esitamise meetodite rakendamiseks.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Andmetüübid ja -struktuurid. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed. Suurandmed, avaandmed, linkandmed. Metaandmed. Andmepõhine otsustamine. Otsustusandmete kvadrandid. Andmeanalüüs ja andmeanalüütika. Analüüsi tüübid: kirjeldav analüüs, diagnostiline analüüs, ennustav analüüs, ettekirjutav analüüs. Analüütika rakendused (ärianalüütika, süvaanalüütika, õpianalüütika, kultuurianalüütika jt). Andmekirjaoskus ja andmeanalüütiline mõtlemine. Andmekultuur. Uuringudisain kui uuringu läbiviimiseks kavandatav strateegia. Uuringudisainid: kvantitatiivne, kvalitatiivne, kombineeritud. Andmekogumise kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid. Andmekogumisviiside valik nende kogumise eesmärgist lähtuvalt. Andmete kogumine kvantitatiivse, kvalitatiivse ja kombineeritud uuringudisainiga uuringus.

Kvalitatiivne andmeanalüüs: transkribeerimine, kodeerimine (induktiivne ja deduktiivne lähenemine), temaatiline analüüs, diskursusanalüüs.

Kvantitatiivne andmeanalüüs: andmete korrastamine, andmete kodeerimine, andmeanalüüsi tarkvarad, tunnused ja nende tüübid, kirjeldavad arvnäitajad, sagedustabelid, olulisustestid, korrelatsioon- ja regressioonanalüüs.

Visualiseerimise tarkvarad. Andmete graafiline esitamine: tulpdiagramm, histogramm, sektordiagramm, joondiagramm, pinddiagramm, hajuvusdiagramm, vahemikdiagramm, võrkdiagramm, maatriks, karp-vurrud diagramm. Jooniste vormistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- mõistab andmetüüpe erinevates valdkondades ja andmepõhise otsustamise olemust;
- kavandab uuringudisaini ja koostab andmekogumise instrumendid andmepõhiste otsuste tegemiseks;
- korrastab ja eeltöötleb analüüsiks kogutud andmeid;
- valib ja rakendab sobilikke andmeanalüüsi meetodeid ja vahendeid lähtuvalt seatud eesmärgist;
- kasutab andmete visualiseerimise tarkvaralahendusi tulemuste esitamiseks ja andmete põhjal teaduslike järelduste tegemiseks.
Õppejõud
Paula Joanna Sillat
space