Sissejuhatus eraõigusesse (AKJ6267.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6267.YK
vana ainekood
AKJ6267
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus eraõigusesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Civil Law
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
¤ anda üliõpilastele ülevaade eraõiguse ning selle üldosaks oleva tsiviilõiguse ning kaubandus- ja majandusõiguse kujunemisloost ja asendist Eesti õigusruumis; tsiviilõiguse põhialustest ja mõistetest ning eraõiguse põhilistest valdkondadest: võlaõigus, asjaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, äriühinguõigus, intellektuaalse omandi õigus, tarbijakaitseõigus, samuti rahvusvahelise eraõiguse osast eraõiguses;
¤ kujundada õigusteoreetilise mõtlemise oskust eraõiguse küsimustes;
¤ anda teadmisi ja oskusi oma seisukohtade esitamiseks ja põhjendamiseks eraõiguse valdkonnas ning lihtsamate õigusküsimuste ja kaasuste lahendamise oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine raames käsitletakse: eraõiguse kujunemist ja kohta Eesti õigussüsteemis, eraõiguse allikaid ja põhimõtteid, tsiviilõiguse alusteadmisi kujutavaid printsiipe ja põhimõisteid, õiguste kaitse üldpõhimõtted, lepingu sõlmimise üldpõhimõtteid, kohustuste täitmise nõudeid ning kohustuse rikkumisega seotud vastutust. Antakse ülevaade tööõiguse, perekonna- ja pärimisõiguse, asjaõiguse, tarbijakaitseõiguse, intellektuaalomandi õiguse ja äriühinguõiguse allikatest ning olulisematest mõistetest ja sätetest.

Teadmiste omandamiseks ja kinnistamiseks lahendatakse praktilise sisuga ülesandeid ja kaasusi.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbimisel üliõpilane:
¤ tunneb eraõiguse süsteemi ning tsiviilõiguse põhimõtteid ja -mõisteid ning eraõiguse (tsiviil- ning kaubandus- ja majandusõiguse) olulisemaid allikaid ja sätteid;
¤ teab rahvusvahelise eraõiguse aluseid;
¤ tunneb tsiviilkohtumenetluse aluseid;
¤ oskab kasutada eraõiguse alaseid teadmisi õigusliku sisuga küsimuste ja kaasuste lahendamisel.
Õppejõud
Lektor Aare Kruuser
space