Sissejuhatus avalikku õigusesse (AKJ6266.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ6266.YK
vana ainekood
AKJ6266
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus avalikku õigusesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Public Law
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
¤ luua sidus ülevaade ja kujundada orienteerumissuutlikkus avaliku õiguse valdkonnas rõhuasetusega riigi-ja haldusõigusele, Euroopa Liidu õigusele, karistusõigusele ja menetlusõigusele;
¤ kujundada õigusteoreetilise mõtlemise oskust avaliku õiguse küsimustes;
¤ anda teadmisi ja oskusi oma seisukohtade esitamiseks ja põhjendamiseks avaliku õiguse valdkonnas ning lihtsamate õigusküsimuste ja kaasuste lahendamise oskus.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aines õpitakse tundma avaliku õiguse eraõigusest eristamise teooriaid, põhiseaduse aluspõhimõtteid, riigi- ja haldusõiguse keskseid küsimusi. Omandatakse ülevaade põhiseadusega sätestatud isikute põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest. Aines omandatakse Euroopa Liidu õiguse, karistusõiguse ja menetlusõiguse olulisemad mõisted ja põhisisu (sh süütegu, süüteo koosseis, tahtlus, kavatsetud tegu, kaudne tahtlus, ettevaatamatus, kergemeelsus, hooletus, süü, õigusvastane tegu, süüvõimelisus, karistus, karistuse eesmärgid, aegumine, süütuse presumptsioon). Antakse ülevaade Eesti kohtusüsteemist, kohtumenetluse olemusest ja selle liikidest ning menetluse olulisematest mõistetest ja põhimõtetest (sh tsiviilasi, haldusasi, kriminaalasi, maakohus, halduskohus, ringkonnakohus, riigikohus, hagiavaldus, võistlevuse printsiip, uurimisprintsiip, süütuse presumptsioon, esindaja, kaitsja).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
¤ omab ülevaadet avaliku õiguse süstemaatikast, tunneb avaliku ja eraõiguse eristamise peamisi teooriaid;
¤ tunneb avaliku õiguse kohta õigussüsteemis ja selle põhilisi harusid;
¤ tunneb riigi- ja haldusõiguse, EL õiguse, karistusõiguse ja menetlusõiguse aluseid ja põhimõtteid;
¤ oskab kasutada avaliku õiguse alaseid teadmisi õigusliku sisuga küsimuste ja kaasuste lahendamisel.
Õppejõud
Kalle Liiv
space