Keskkonna- ja tehnoloogia ajalugu (AIG6343.HT)
Õppeaine kood
AIG6343.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Keskkonna- ja tehnoloogia ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Environment and Technologies
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Ulrike Plath (inglise keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Keskkonna- ja tehnoloogiaajalugu on tõusnud viimase 50 aasta jooksul tähtsateks globaalseteks uurimisaladeks, mille kaudu püütakse uuel viisil mõtestada inimkultuuride koosarenemist keskkonna, loomade, taimede ja tehnoloogiaga. Eestis on mõlemad suunad suhtelised uueks nähtuseks, mis annab tulevastele noorteadlastele palju võimalusi leida endale huvitavat ja nii globaalselt kui ka regionaalselt vajalikku rakendust.

Kursuse raames tutvustatakse
- mõlema eriala ajalugu ja spetsiifikat vahetuvate katusteemade kaudu (nagu „tuleviku ajalugu“);
- mõlema ala eri uurimissuundi, tähtsamaid uurijaid, uurimiskeskusi ja konverentse;
- Eesti keskkonnahumanitaaria praegusi võrgustikke, teemasid ja arengusuundasid;
- Eesti ajaloo ja humanitaaria arendamise jaoks võimalikke uusi teemasid, millest võivad välja kasvada üliõpilaste iseseisvaid tööd;

Kursus püüab hoida tasakaalus akadeemilist arengut individuaalse töö (lugemine ja kirjutamine) ja fantaasia rakendamist grupitöö kaudu. Üliõpilastel on võimalus iseseivalt või rühmas ja koostöös õppejõuga arutada küsimust, mis on inimeste rolli antropotseenis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilane
- valmistub igaks tunniks ette antud kirjanduse abil ja suudab esitada seminarides kriitilisi küsimusi;
- mõtleb loengu ajal kriitiliselt kaasa ja suudab esitada edasiviivaid küsimusi;
- osaleb grupitöös, mille eesmärk on aines antud küsimustele loominguliselt läheneda ning valmistada kas video, muusikapala, eksperiment, mäng või muu kunstiteos;
- esitleb grupitöö tulemust teiste üliõpilaste ees;
- sooritab eksami ette antud kirjanduse ja loengumaterjalide põhjal;
- kirjutab iseseisva töö vabalt valitud, kuid ainega seotud teemast, mis on vormistatud kooskõlastatud juhendi järgi.

Iseseisev töö
Loenguteks ja eksamiks ettevalmistamine, osalus grupitöös (koos grupitöö hindamisega), kirjaliku töö kirjutamine vastavalt ette antud juhendile.
Õppeaine õpiväljundid
• Teadmiste kasv loengutes antud ja iseseiva lugemise kaudu omandatud info abil. Lisalugemised annavad võimaluse iseseisvalt oma huvile vastavaid teadmisi juurde otsida;
• Oskus ja suutlikkus kavandada ja läbi viia loomingulisi ülesandeid grupitöös ning neid tutvustada ja kaitsta teiste üliõpilaste ees;
• käsitleda sügavuti akadeemilisel viisil lühiuuringu formaadis spetsiifilist ainega seotud probleemi ette antud juhtnööride alusel, arendades nõnda oma kirjalikku väljendamisoskust.

Hindamismeetodid
• Suuline osalus seminarides, grupitöös ja presentatsioon (30%). (Suuline osaluse hinne moodustab kahest osast: 50% hindavad õpilased ennast ja teineteist individuaalses grupitöö arengupäevikus, 50% hindab õppejõud. Grupitöö arengupäevikus (3 lk) reflekteerib tudeng grupitöö ja grupiteema üle. Temas on olemas järgmised osad; a) peegeldus oma ootustest, kahtlustest, hirmudest seoses grupitööga; b) kirjeldused ja reflektsioonid töökäigus ette tulnud raskustest ja viisidest, kuidas neist üle saadi (või ei saanud); c) kirjeldus planeeritud töö jaotusest ja d) hinnang reaalselt tehtud tööle (millist hinnet annaksid grupitööle tervikuna? Millise hinde annaksid endale ja teistele gruptöö osalejatele tehtud töö eest?))
• Eksamid (25%);
• Iseseisev kirjalik töö (45%)
Õppejõud
Professor Ulrike Plath
Asenduskirjandus
Loengulist osa ei saa reeglina kirjandusega katta