Eesti ja Balti ajaloo seminar (AIG6311.HT)
Õppeaine kood
AIG6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ja Balti ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Estonian and Baltic History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Loengu sihiks on pakkuda üliõpilastele võimalus:
- omandada laiapõhjaline vaatenurk Eesti ja Baltimaade ajaloole ja arheoloogiale alates muinas- ja keskajast kuni tänapäevani;
- teada Balti ajaloo omapärasusi ja iseloomulikke arengujooni;
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminaride raames tulevad käsitlemisele Eesti ja Balti ajaloo ja arheoloogia võtmeteemad. Temaatiliselt, mitte kronoloogiliselt üles ehitatud kursuse raames pööratakse erilist tähelepanu arheoloogia- ja ajaloonähtustele ja -perioodidele, mil siinses regioonis on toimunud intensiivsed kultuuriülekanded ja ühiskondlikud muutused. Räägime Balti “oma” ajaloo kontseptsiooni probleemidest ning “võõra” ajaloo kuvandi tekkest.
Kursust viivad läbi mitmed õppejõud.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine (laaditakse üles Moodle’isse). Lühiettekande pidamine analüüsimaks mõnda Eesti või Balti ajalukku kuuluvat nähtust. Samateemalise lühiessee kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane:
- orienteerub Eestis ja Baltimaade ajaloo ja arheoloogia olulisemates ja kaasaegses uurimistöös relevantsemates teemades ja probleemides;
- suudab Eesti ja Balti ajaloo ja arheoloogia nähtusi käsitleda laiemas, teiste maade ajalooga lõimitud kontekstis;
- oskab Eesti ja Balti ajalukku ja arheoloogiasse puutuvate nähtuste analüüsimiseks välja pakkuda erinevaid tõlgendusi ning ära tunda eri teemade käsitlemises peituvaid perspektiive.
Hindamismeetodid
1. Aktiivne osalemine seminaridel ja seminarideks üles antud kirjanduses orienteerumine (30%) 2. Suuline ettekanne ja selle põhjal valminud essee (u 10 000 tähemärki) (30%) 3. Struktureeritud kirjalik eksam (40%)
Õppejõud
Dotsent Linda Kaljundi
Kohustuslik kirjandus
Jagatakse seminarides.
Asenduskirjandus
Seminare ei saa kirjandusega asendada.