Eesti ja Balti ajaloo seminar (AIG6311.HT)
Õppeaine kood
AIG6311.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti ja Balti ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Estonian and Baltic History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Uku Lember (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse peamiseks eesmärgiks on süvendada teadmisi Eesti ajaloo peamistest perioodidest, protsessidest ja mõistetest ning paikkondliku ajaloo uurimise kaasaegsetest sõlmküsimustest.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lühikirjeldus
Ainekursus annab ülevaate Eesti ajaloo põhiperioodidest ja historiograafiast regionaalses kontekstis ja arendab üliõpilaste temaatilist arutlemisoskust seminaride kaudu. Käsitletakse Eesti ajaloo põhiperioode, põhiprotsesse ja mõisteid ning paikkondliku ajaloo uurimise historiograafiat. Auditoorses osas toimuvad teemat üldiselt kaardistavad loengud ja spetsiifilisi küsimusi lahkavad seminarid.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine (laaditakse üles Moodle’isse). Lühiettekande pidamine analüüsimaks mõnda Eesti või Balti ajalukku kuuluvat nähtust. Samateemalise lühiessee kirjutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Üliõpilane... - oskab analüüsida suuliselt ja kirjalikult teemakohast kirjandust, materjale ja allikaid, - omab süvendatud teadmisi Eesti ajaloo peamistest perioodidest, protsessidest ja mõistetest, - oskab analüüsida Eesti ajaloo ja historiograafia sõlmküsimusi ja põhiprobleeme erinevatel ajaperioodidel ja regionaalses kontekstis.
Hindamismeetodid
1. Aktiivne osalemine seminaridel ja seminarideks üles antud kirjanduses orienteerumine (30%) 2. Suuline ettekanne ja selle põhjal valminud essee (u 10 000 tähemärki) (30%) 3. Struktureeritud kirjalik eksam (40%)
Õppejõud
Lektor Uku Lember
Asenduskirjandus
Seminare ei saa kirjandusega asendada.