Rahvusvahelised suhted alates aastast 1919 kuni tänapäevani (AIG6137.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6137.HT
vana ainekood
AIG6137
Õppeaine nimetus eesti k
Rahvusvahelised suhted alates aastast 1919 kuni tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
International Relations since 1919 to Present Day
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused rahvusvaheliste suhete olemuse ja kujunemise mõistmiseks, käsitledes olulisemaid teooriaid, valdkondi, sündmusi, protsesse ja probleeme rahvusvaheliste suhete süsteemis alates aastast 1919.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Maailmapoliitika uurimine näitab, et riikide, organisatsioonide ja mitteriiklike toimijate käitumine on harva irratsionaalne. Kuigi teised ei pruugi nõustuda esitatud põhjustega, lähtuvad vastavad osalised neile olulistest eesmärkidest ja arusaamadest. Pärast Esimest maailmasõda on välja kujunenud mitmed rahvusvaheliste suhete teooriad, mille kaasabil püütakse analüüsida ja selgitada maailmas toimuvat ning näha ette arenguid tulevikus. Mitmetel sündmustel ja protsessidel on olnud põhjapanev tähtsus rahvusvaheliste suhete süsteemile, nt maailmasõjad, Rahvasteliidu ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni asutamine, võidurelvastumine, dekoloniseerimise protsess, kolmanda maailma kujunemine, Palestiina mandaatterritooriumi ebaõnnestunud jagamine, külma sõja lõpp. Kuna maailma poliitika osalised on üha rohkem omavahel seotud, siis mõjutavad erinevad arengud ja probleemid ka järjest laiemat osaliste ringi. Nii on rahvusvaheline kogukond pidanud tegelema selliste laialdast mõju omavate probleemidega nagu terrorism, vaesus, etnilised-religioossed konfliktid, humanitaarsed katastroofid, immigratsioon, kliimamuutused ja piiriülene organiseeritud kuritegevus. Tulemuslik tegevus nimetatud probleemide lahendamisel eeldab rahvusvahelist koostööd, kuid vastastikuse mõistmise asemel on tihti tekkinud hoopis pinged. Olulist rolli rahvusvaheliste suhete süsteemi korrastamisel ja reguleerimisel mängib rahvusvaheline õigus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
§ Tunneb peamisi rahvusvaheliste suhete teooriaid
§ Mõistab rahvusvaheliste suhete süsteemi aluspõhimõtteid
§ Rakendab omandatud teadmisi maailmapoliitika osaliste käitumise selgitamiseks
§ Toob esile maailmapoliitika arengusuundasid
§ Oskab tuua näiteid olulistest sündmustest, protsessidest ja probleemidest rahvusvahelistes suhetes ning hindab nende mõju maailmapoliitikale
§ Esitab tähtaegselt nõuetekohase uurimuse
Õppejõud
René Värk, külalislektor, dr iur
space