Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja süntaks (SKS6132.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6132.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele funktsionaalne morfoloogia ja süntaks
Õppeaine nimetus inglise k
Morphology and Syntax of Russian Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Luua võimalused iseseisva morfoloogilise analüüsi teostamiseks kaasaegsete uurimismeetodite abil.
- Toetada pädevuste kujunemist vene keele funktsionaalse grammatika põhimõtetest.
- Luua võimalused keeleühikute ja tekstide iseseisva süntaktilise analüüsi teostamiseks kaasaegsete uurimismeetodite abil.
- Toetada pädevuste kujunemist lähtudes vene keele funktsionaalse süntaksi põhimõtetest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Vene keele funktsionaalse grammatika põhimõisted. Sõnavormi struktuur. Sõna liigid ja nende eripärad. Grammatilise kategooria mõiste. Kääne, tempus, aspekt, kõneviis, tegumood. Loengutel leiavad käsitlust teoreetilised küsimused ning seminaridel käsitletakse konkreetset keelelist ainest. Süntaksise formaalne, semantiline ja kommunikatiivne aspekt. Sõnavorm, sõnaühend, lihtlause ja liitlause. Tarindi diferentsiaalsed tunnused: predikatiivsus, modaalsus, temporaalsus, personaalsus. Vene keele lause baasmudelid. Erinevad lihtlause määratlused. Liitlause olemus, klassifikatsioon ja selle alused. Liitlause ja tekst.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab juhtivaid ideid tänapäeva vene keele morfoloogisisest kirjeldamisest;
- orienteerub vastava valdkonna õppe- ja teaduskirjanduses ning teab selle temaatikaga seotuid klassikalisi teadustöid;
- oskab analüüsida keelelist ainest morfoloogias ja süntaksis kasutatavate meetodite abil.
- suudab analüüsida lause struktuuri ja määrata lauseliikmeid.
- teab vene keele lausete tüüpe.
Õppejõud
Lektor Inna Adamson
space