Vene keele foneetika, leksikoloogia ja sõnatuletus (SKS6131.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6131.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene keele foneetika, leksikoloogia ja sõnatuletus
Õppeaine nimetus inglise k
Phonetics, Lexicology and Word formation of Russian Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada vene keele häälikute süsteemi omandamist. Tutvustada vene keele häälikute süsteemi eripärasid, anda ülevaade häälikute foneetilise vaheldumise seaduspärasustest, tutvustada vene keele rõhu ja intonatsiooni spetsiifikat. Õpetada tänapäeva vene keele sõnavara funktsioneerimise iseärasusi. Luua võimalused leksikaalse tähenduse ja leksikaalse süsteemi analüüsi oskuse arendamiseks. Arendada vastava õppeaine eri allikate sh sõnastike kasutamise pädevust.
Toetada pädevuste kujunemist sõnatuletusliku analüüsi tegemiseks tänapäevaste uurimismeetodite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate vene keele foneetilisest süsteemist ja hääldamisest. Käsitletakse tänapäeva vene keeles kehtivaid foneetilisi seadusi, hääldamisnorme ja hääldamise eripärasid. Suurt tähelepanu pööratakse õige hääldamise loomise viisidele. Leksikoloogia uurimisobjektid. Sõna keelesüsteemis ja kõnes. Sõna leksikaalse tähenduse mõiste. Sõna kui nominatiivne ja kommunikatiivne keelend. Sõna kui märk. Semasioloogia, onomasioloogia, etümoloogia. Hüponüümid, hüperonüümid, homonüümid, sünonüümid, antonüümid jne. vene keeles. Vene keele fraseoloogia teoreetilised probleemid. Vene keele leksikograafia suurimad ja tähtsamad allikad. Infotehnoloogia kasutamine sõnavara analüüsimisel (nt interneti otsingusüsteemid ja vene keele elektroonilised korpused). Vene sõnatuletuse mõisted. Vene keele morfeemide tüübid. Sõnatuletuse astmed ja sõnatuletuslik pesa.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- valdab hääldamise ja intonatsiooni oskusi;
- teab vene keele häälikute süsteemi eripärasid;
- on omandanud vene keele foneetika ja fonoloogia põhimõisted;
- oskab teha teksti foneetilist transkriptsioon ning teksti foneetilist analüüsi;
- teab tänapäeva vene keele leksikoloogia juhtivaid uurimissuundi;
- oskab analüüsida keelelist materjali leksikoloogias käsitletavate meetodite abil.


Õppejõud
Inna Adamson
space