Turu- ja avaliku arvamuse uuringud (RIM6011.YK)
space
Õppeaine kood
RIM6011.YK
vana ainekood
RIM6011
Õppeaine nimetus eesti k
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud
Õppeaine nimetus inglise k
Marketing and Public Opinion Research
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine Turu- ja avaliku arvamuse uuringud põhieesmärgiks on võimaldada õppeaine läbijatel arendada välja esmane struktureeritud arusaam turu- ja avaliku arvamuse uuringute meetoditest, nende eripäradest, kasutusvõimalustest, uuringute läbiviimise eetikast ja reeglitest ning piirangutest uuringute läbiviimisel, andmete töötlemisel ja tulemuste interpreteerimisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Turu- ja avaliku arvamuse uuringud on turundusvaldkonna kesktaseme õppeaine, mis käsitleb turunduse ja äriplaneerimise jaoks vajaliku info hankimise võimalusi, meetodeid ja eetilisi printsiipe.
Õppeaine jooksul käsitletakse järgmiseid põhiteemasid:
• turu- ja avaliku arvamuse uuringute olemus, protsess ja koht organisatsioonis;
• uuringuliigid ja erinevad lähenemised;
• uuringu eesmärk, probleem ja uuringuküsimuse püstitamine;
• andmekogumismeetodid ja andmekogumisvormide disain;
• andmeanalüüsi metodoloogia;
• uuringutulemuste kasutatavaks muutmine ja järelduste tegemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru turu- ja avaliku arvamuse uuringute protsessist, selle käigus saadavast infost ning selle kasutamisvõimalustest juhtimisotsuste vastuvõtmisel;
- suudab püstitada uuringueesmärki, defineerida uuritav probleem ja vormistada need uurimisküsimusteks;
- oskab määratleda uuringueesmärkidele vastavaid uurimismeetodeid ja neid korrektselt kasutada;
- oskab määratleda korrektselt valimit ja läbi viia valimisse värbamist;
- oskab koostada andmekogumisinstrumente ning kasutada neid andmete kogumisel;
- omab teadmisi uuringuandmete töötlemismeetoditest ning oskab valida neist sobivaid;
- oskab vältida märkimisväärseid tulemusi moonutavaid vigu uuringute läbiviimisel;
- tunneb uuringueetikat, teab headest praktikatest ja ESOMAR-i reeglistikust;
- tunneb turu- ja avaliku arvamuse uuringute terminoloogiast.
Õppejõud
space