Võrdlev uurimismeetod (RII8064.YK)
Õppeaine kood
RII8064.YK
vana ainekood
RII8064
Õppeaine nimetus eesti k
Võrdlev uurimismeetod
Õppeaine nimetus inglise k
Doing Comparative Research
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
42
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Doktoriõppe üldaine sotsiaalteadustele, sobiv ka kasvatusteadustele ning ajaloolastele. Tutvustada võrdleva uurimise tava ja kasutust sotsiaalteadustes, õpetada kriitiliselt analüüsima publitseeritud võrdlevaid uuringuid. Kujundada praktilisi oskusi võrdleva uurimistöö disainimiseks, samuti olemasolevate andmebaaside sekundaaranalüüsiks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Võrdleva meetodi kasutamise eeldused ja võimalused sotsiaalteadustes. Levinumad uurimisvaldkonnad ja tuntuimad uuringud (sh Almond ja Verba, Inglehart, Sartori, Przeworski, Kitschelt, Norris, Taagepera, Skocpol, Esping-Andersen). Võrdleva meetodi kasutamine kvalitatiivsetes ja kvantitatiivsetes uuringutes. Kaasusekesksed (small-N) ja muutujakesksed (large-N) disainid. Sarnasusel põhinev disain ja erisusel põhinev disain. Sõltuva ja sõltumatu muutuja probleem ning selle praktilised lahendused. Sotsiaal-kultuurilise konteksti arvestamine. Võrdleva uuringu riskid ja eelised. Võrdlevate uuringute tööriistad ja standardid. Kvalitatiivsed võrdleva uuringu tehnikad (crisp set, fuzzy set). Muutujate kodeerimine. Kvalitatiivse võrdleva analüüsi tarkvarad (TOSMANA, fsQCA, R).
Võrdleva uuringu disainimine. Sõltuva ja sõltumatu muutuja probleem ning selle praktilised lahendused. Sarnasusel põhinev disain ja erisusel põhinev disain. Juhtumite valik. Sobiva uurimismeetodi valik. Võrdleva uuringu eelised.
Iseseisev töö
Teemakohaste artiklite lugemine. Kvantanalüüsi ja kvalitat. analüüsi praktikumid. Ülevaate-ettekande koostamine ühe autori tööde põhjal. Uurimisprojekti loomine etteantud uurimisteemast lähtudes
Õppeaine õpiväljundid
Teadmised erinevatest võrdleva uurimise meetoditest, nende eelistest ja piiratusest. Oskus valida sobiv võrdlev meetod oma uurimisprobleemi lahendamiseks. Oskus kriitiliselt lugeda võrdleval meetodil rajanevaid artikleid ja uurimisraporteid. Oskus meetodeid reaalselt rakendada asjakohaste tarkvarade abil (SPSS, TOSMANA, fsQCA, R).
Hindamismeetodid
Koondhinne moodustub aktiivsest osalusest praktikumides ja kirjalikust uurimisprojektist.
Õppejõud
Anu Toots
Kohustuslik kirjandus
Pržeworski, A. Is the Science of Comparative Politics Possible? In: Oxford Handbook of Comparative Politics.
Landmann, Todd (2003). Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction. Routledge.
Pennings, Paul, Keman, Hans & Kleinnijenhuis, Jan (2006). Doing Research in Political Science. An Introduction to Comparative Methods and Statistics. Sage.
Rihoux, Benoit, Ragin, Charles (2008) Configurational Comparative Methods: Qualitative Comparative Analysis (QCA) and Related Techniques. (Applied Social Research Methods). Sage.
Brady, H., Collier, D. (2010) Rethinking social inquiry: diverse tools, shared standards. Rowman &Littlefield.
Asenduskirjandus
Saadaval e-õppekeskkonnas Moodle.