Kvalitatiivsete meetodite seminar (RAS8006.YK)
Õppeaine kood
RAS8006.YK
vana ainekood
RAS8006
Õppeaine nimetus eesti k
Kvalitatiivsete meetodite seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar on Qualitative Methods
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
Airi-Alina Allaste (eesti keel)
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppida teadvustama ühiskonna- ja inimteaduste metodoloogiaga seonduvaid probleeme, omandada ülevaade kvalitatiivsete uurimusmeetodite võimalustest ning kujundada suutlikkus valida sõltuvalt valdkonnast ja uurimisprobleemist sobivad meetodid iseseisvaks uurimuseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb loengutest/teoreetilistest seminaridest, kus meetodeid tutvustatakse ja neil teemadel arutatakse ning praktilistest seminaridest, kus arutatakse doktorantide sooritatud ülesandeid, mis on tehtud vastavalt õppejõu instruktsioonidele.
Kursuse teemadeks on uurimisplaani koostamine, materjali kogumine (intervjuud, etnograafia, olemasolevad tekstid/dokumendid ja visuaalsed materjalid) ning analüüs (sisuanalüüs, põhistatud teooria, narratiivid ja diskursuse analüüs, visuaalne analüüs).
Doktorandid loevad õppejõudude esitatud materjale, osalevad loengutel/teoreetilistel seminaridel, teevad kodused ülesanded ning osalevad praktilistel seminaridel, kus neid arutatakse. Kursuse sooritamine eeldab kõigi kodutööde esitamist.


Lisainfo: http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3281&ArtID=10090&action=article
Iseseisev töö
Iseseisvad tööd tuleb teha vastavalt õppejõudude instruktsioonidele nende esitatud tähtajaks. Iseseisvatele töödele saab tagasisidet vaid selleks ette nähtud seminaris ning hiljem esitatud tööle saab ainult hinde.
Õppeaine õpiväljundid
Doktorant orienteerub põhilistes kvalitatiivsetes andmete kogumise ja analüüsimise meetodites. Oskab oma uurimisvaldkonda mõtestada erinevast perspektiivist ning valida uurimuste tegemisel sobivad meetodid.
Hindamismeetodid
80% kodused ülesanded ja 20% osalus
Õppejõud
Prof. Airi-Alina Allaste
Kohustuslik kirjandus
Õppejõudude antud tekstid (Tallinna Ülikooli e-õppe keskkonnas IVA)