Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika (MLM7504.DT)
space
Õppeaine kood
MLM7504.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Mathematics in Basic School
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada üliõpilastele ülevaate saamine põhikooli II ja III kooliastme matemaatikakursuse sisust ja selle õpetamise metoodikast.
Kujundada üliõpilastes valmisolek õpetajatööks vastavas kooliastmes.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Põhikoolimatemaatika eesmärgid, pealiinid ja läbivad teemad. Matemaatika õpetamisest I kooliastmel. Põhikooli matemaatika-kursuse üldine iseloomustus. Arvu mõiste (naturaalarvud, täisarvud ja ratsionaalarvud) kujundamine. Peastarvutamine. Protsentõpetus. Samasusteisendused täis- ja murdavaldistega, lineaar- ja ruutvõrrandid ning nende süsteemid. Tekstülesanded. Funktsiooni mõiste propedeutika, võrdeline ja pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon. Geomeetria õpetamise eesmärgid, propedeutiline ja süstemaatiline geomeetriakursus. Kujundite võrdsus ja sarnasus. Täisnurkse kolmnurga trigonomeetria. Pindala ja ruumala mõistete kujundamine. Statistilise mõtlemise arendamine, statistika ja tõenäosusteooria elemendid põhikoolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb põhikooli matemaatika õppekava ülesehitust;
- tunneb põhikooli matemaatika õppekavva kuuluvate matemaatiliste mõistete õpetamise metoodikat ja ülesannete lahendamise metoodikat;
- oskab võrrelda erinevate paralleelõpikute metoodilisi käsitlusi;
- oskab põhjendada algebralisi samasusi ja tõestada põhikooli matemaatikakursusesse kuuluvaid teoreeme;
- oskab lahendada põhikooli õpikutes olevaid matemaatikaülesandeid;
- omab ülevaadet matemaatika metoodika alasest õppekirjandusest.
Õppejõud
dots Madis Lepik
space