Magistritöö (MLM7171.DT)
Õppeaine kood
MLM7171.DT
vana ainekood
MLM7171
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis
Õppeaine maht EAP
16.0
Orienteeruv kontakttundide maht
30
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
toetada üliõpilase teadusliku mõtteviisi kujunemist ja orienteerumist kutse- ja erialases teaduskirjanduses;
kujundada üliõpilastes oskust püstitada matemaatilisi, kasvatusteaduslikke ja ainedidaktika-alaseid probleeme, neid uurida ja lahendada, ning oskust vormistada tulemused nõuetekohaseks magistritööks..
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Magistritöö on ainedidaktilise, pedagoogilise või rakendusliku suunitlusega matemaatika alane iseseisev uurimus, õppevahend või uurimuslikku osa sisaldav projekt. Magistritöö eeldab tutvumist valitud uurimisvaldkonna teadusliku kirjanduse, teooriate ja metoodikaga. Magistritöös hinnatakse üliõpilase oskusi teema valikul, eesmärgi ja teadusliku probleemi ja/või hüpoteesi püstitamisel, uurimismeetodite valikul ja rakendamisel, andmete kogumisel ja analüüsimisel, erialase kirjanduse kasutamisel ja refereerimisel, olemasolevatele teooriatele ja uurimustele hinnangu andmisel, iseseisvate ja originaalsete järelduste tegemisel, teadusliku probleemi lahendamisel ning tulemuste esitamisel. Saadud tulemuste esitlemine. Magistritöö on soovituslikult mingi eelnevalt käsitletud teema edasiarendus või praktikaga seotud probleemi käsitlus.
Õppeaine õpiväljundid
1. suudab rakendada uurimismeetodeid matemaatiliste, ainedidaktiliste või kasvatusteaduslike probleemide analüüsimiseks ja lahendamiseks;
2. oskab uurimust kirjalikult esitada ja korrektselt vormistada, analüüsida andmeid ja uurimistulemusi interpreteerida;
3. valmidus suhtuda õpetajatöösse uurivalt.
Hindamismeetodid
Magistritöö lõpeb avaliku kaitsmisega Kaitsmise hinne tugineb magistritöö retsensendi hinnangule, juhendaja hinnangule, töö kaitsmise kvaliteedile.
Õppejõud
Osakonna õppejõud
Kohustuslik kirjandus
Üliõpilastööd ja nende vormistamine.Roomets, S. (2000).
Üliõpilastööd ja nende vormistamine arvutil.Roomets, S. (2002).
Teadustöö alused.Kalle, E., Aarma, A. (2003).