Diskreetsed struktuurid (MLM6401.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6401.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Diskreetsed struktuurid
Õppeaine nimetus inglise k
Discrete Structures
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastes reaaleluliste diskreetsete suurustega kirjeldatavate nähtuste määratlemise, formaliseerimise (sh formaalse modelleerimise), analüüsimise ning analüüsitulemuste interpreteerimise ja rakendamise oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loogika elemendid, loogika seadused. Predikaadid ja kvantorid. Tõestamismeetodid, matemaatiline induktsioon. Hulgad, tehted hulkadega. Kuiutused, seosed ja nende omadused. Hulga võimsus, loenduvad ja mitteloenduvad hulgad. Loendamise põhireeglid, juurde- ja mahaarvamise printsiip. Permutatsioonid ja kombinatsioonid, ka kordumistega. Binoom- ja polünoomvalem. Rekkurentsete võrrandite lahendamine. Genereerivad funktsioonid. Graafidega seotud mõisted, graafide esitusviise ja isomorfism. Graafi sidusus, Euleri ja Hamiltoni graafid. Tasandilised graafid. Graafi värvimine. Puud. Graafide rakendused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab reaalelulisi nähtusi kirjeldada diskreetsete suuruste abil;
- on võimeline koostama diskreetsete suuruste abil kirjeldatud nähtuste formaalseid mudeleid ning hindama nende adekvaatsust/täpsust;
- tunneb formaalsete mudelite analüüsi põhimeetodeid ning oskab neid eesmärgipäraselt kasutada;
- oskab formaalsete mudelite analüüsi tulemusi interpreteerida erinevates kontekstides;
- on võimeline formaalsete mudelite analüüsitulemuste interpreteerimise alusel tegema järeldusi uuritavate nähtuste kohta.
Õppejõud
dotsent Tatjana Tamberg
space