Majandusstatistika meetodid (MLM6306.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6306.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Majandusstatistika meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Methods of Economic Statistics
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, kõrvalaine, majandusmatemaatika aine. Anda ülevaade majanduses kasutatavatest statistilistest meetoditest ja Exceli võimalustest statistika ülesannete lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine, majandusprognoosid, otsustusprotsess. Mudeli mõiste. Statistilised mudelid. Modelleerimisprotsess. Mudeli usaldatavus. Mudeli parameetrite statistiline olulisus. Aegridade elementaaranalüüs. Trendi eristamine. Mitteparameetrilised testid. MS Exceli võimalused majandusstatistikas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab ja tunneb kursuse põhimõisteid;
- tunneb kursuse raames käsitletavaid põhitulemusi;
- oskab lahendada kursuse olulisemaid ülesandeid;
- teab MS Exceli võimalusi statistika ülesannete lahendamiseks.
Õppejõud
Maria Zeltser
space