Statistilised meetodid majanduses (MLM6231.DT)
Õppeaine kood
MLM6231.DT
vana ainekood
MLM6231
Õppeaine nimetus eesti k
Statistilised meetodid majanduses
Õppeaine nimetus inglise k
Statistical Methods in Economics
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
52
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, kõrvalaine, majandusmatemaatika aine. Anda ülevaade majanduses kasutatavatest statistilistest meetoditest ja Exceli võimalustest statistika ülesannete lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine, majandusprognoosid, otsustusprotsess. Mudeli mõiste. Statistilised mudelid. Modelleerimisprotsess. Mudeli usaldatavus. Mudeli parameetrite statistiline olulisus. Aegridade elementaaranalüüs. Trendi eristamine. Mitteparameetrilised testid. MS Exceli võimalused majandusstatistikas.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kirjanduse läbitöötamisel ja ülesannete lahendamisel. 2 kodust kontrolltööd. Ettevalmistus arvuti praktikumideks. Kontrolltöödeks ja eksamiks ettevalmistumine. Protsessipõhine õpe eeldab arvuti praktikumides osalemist. Praktikumis mitte osalemisel esitatakse tööd prakitkumi õppejõule lahendatud kujul.
Õppeaine õpiväljundid
Selle kursuse läbinud üliõpilane:
Teab ja tunneb kursuse põhimõisteid;
Tunneb kursuse raames käsitletavaid põhitulemusi;
Oskab lahendada kursuse olulisemaid ülesandeid.
Teab MS Exceli võimalused statistika ülesannete lahendamiseks.
Hindamismeetodid
Kaks kodutööd, 1 kontrolltöö ja kirjalik arvestustöö.
Õppejõud
van teadur Maria Zeltser
Asenduskirjandus
Aarma, A.; Vensel, V. 2005 Statistika teooria põhikursus. Külim;
Aarma, A. 2000 Majandusstatistika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus;
Kiviste, A. 1999 Matemaatiline statistika MS Exceli keskkonnas. GT Tarkvara;
Watsham, T. J. 1996 (vene keeles 1999) Quantitative Methods in Finance. International Thomson Press;
Parring, A.- M.; Vähi, M. Käärik 1997 Statistilise andmetöötluse algõpetus. TÜ Kirjastus. 405 lk;
Statistikaõpik http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html.