Statistilised meetodid majanduses (MLM6231.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6231.DT
vana ainekood
MLM6231
Õppeaine nimetus eesti k
Statistilised meetodid majanduses
Õppeaine nimetus inglise k
Statistical Methods in Economics
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, kõrvalaine, majandusmatemaatika aine. Anda ülevaade majanduses kasutatavatest statistilistest meetoditest ja Exceli võimalustest statistika ülesannete lahendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Majandusteoreetiliste hüpoteeside kontrollimine, majandusprognoosid, otsustusprotsess. Mudeli mõiste. Statistilised mudelid. Modelleerimisprotsess. Mudeli usaldatavus. Mudeli parameetrite statistiline olulisus. Aegridade elementaaranalüüs. Trendi eristamine. Mitteparameetrilised testid. MS Exceli võimalused majandusstatistikas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Selle kursuse läbinud üliõpilane:
Teab ja tunneb kursuse põhimõisteid;
Tunneb kursuse raames käsitletavaid põhitulemusi;
Oskab lahendada kursuse olulisemaid ülesandeid.
Teab MS Exceli võimalused statistika ülesannete lahendamiseks.
Õppejõud
van teadur Maria Zeltser
space