Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid (MLM6230.DT)
Õppeaine kood
MLM6230.DT
vana ainekood
MLM6230
Õppeaine nimetus eesti k
Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Mathematical Methods in Management
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialaaine, kõrvalaine Majandusmatemaatika aine. Eesmärgid on järgmised: õpitakse tundma planeerimise ja juhtimise põhifunktsioone. Majanduse ja matemaatika vahelise seose näitamise, juhtimise ja optimeerimise ülesannete lahendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Matemaatiliste meetodite osa juhtimisel. Juhtimisteooria põhimõisted. Otsustusprotsessi põhietapid ja nende sisu: ülesande püstitus, alternatiivid, väliskeskkonna mõju, tulemuste hindamine, määramatuse arvestamine, otsuse vastuvõtmine. Otsustusprotsessi aspektid. Tulemuste modelleerimine ja analüüs. Teenindusteooria. Lineaarse planeerimisülesande (LPÜ) erikujud ja lahendid. Duaalsed LPÜ-d ja duaalsusteoreemid. Täisarvulise planeerimise ülesanne. Transpordiülesanne. Mänguteooria elemente. Maatriksmängu lahendamine lineaarse planeerimise meetoditega.
Iseseisev töö
Individuaaltöö (kaks kodust kontrolltöö, mis nõuavad kuni 20 tundi tööd arvutiklassis), kaks kontrolltööd, arutelud. Loengumaterjalide ja õppekirjanduse läbitöötamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Teab planeerimise ja juhtimise põhilisi matemaatilisi mudeleid ja meetodeid;
Oskab neid matemaatilisi mudeleid ja meetodeid rakendada.
Hindamismeetodid
2 kodust ja 2 klassi kontrolltööd, kirjalik eksam.
Õppejõud
em professor Paul Tammela
Asenduskirjandus
Akulitch, I. L. 1986 Matematitcheskoje programmirovanie v primerah i zadatchah (vene keeles). Moskva: Võshaja shkola;
Taha, H. A. 1997 Operations Research, Prentice-Hall, 1968, 1971, 1976, 1982, 1987, 1997, (vene keeles 1985, 2005);
Sikk, J. 1997 Majandusmatemaatika ülesannete kogu. TÜ. Majandusteaduskond;
Übi, E. 2007 Lineaarne planeerimine ja selle rakendused. Tallinn, Külim.