Tõenäosusteooria elemendid (MLM6197.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6197.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tõenäosusteooria elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Elements of Probability Theory
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on tutvuda tõenäosusteooria põhiliste mõistete ja meetoditega, õppida lahendama niisuguseid probleeme, kus läheb tarvis tõenäosuslikku lähenemisviisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõenäosusteooria põhimõisted. Klassikalise tõenäosuse leidmine. Sündmuse suhteline sagedus. Statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste summa ja korrutise tõenäosus. Kombinatoorikateadmiste kasutamine tõenäosuse arvutamisel. Tinglik tõenäosus, täistõenäosuse ja Bayesi valem. Bernoulli valem. Sündmuste tõenäoseim toimumiste arv korduvate katsete puhul. Andmetöötluse põhitõed. Üldkogum ja valim. Variatsioonirida. Sagedustabel ja jaotustabel. Andmete esitusviisid. Keskväärtus. Mediaan. Mood. Keskmiste kasutamisest. Hajuvusmõõdud ja nende kasutamine. Juhusliku suuruse jaotus. Jaotusfunktsioon ja jaotustihedusfunktsioon. Diskreetse juhusliku suuruse keskväärtus ja standardhälve. Normaaljaotus. Normaaljaotus binoomjaotuse lähendina. Moivre-Laplace integraalne valem. Korrelatsioon. Pearsoni korrelatsioonikordaja. Spearmani järjestuskorrelatsioonikordaja.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada ainekursuses kasutatud mõisteid, ja rakendada valemeid;
- oskab lahendada tõenäosusteooria ülesandeid;
- oskab leida keskväärtust ja standardhälvet, kasutada normaaljaotust, leida Pearsoni ja Spearmani korrelatsioonikordajaid.
Õppejõud
lektor Tõnu Tõnso
space