Tõenäosusteooria elemendid (MLM6184.DT)
Õppeaine kood
MLM6184.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tõenäosusteooria elemendid
Õppeaine nimetus inglise k
Elements of Probability Theory
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Eesmärk on tutvuda tõenäosusteooria põhiliste mõistete ja meetoditega, õppida lahendama niisuguseid probleeme, kus läheb tarvis tõenäosuslikku lähenemisviisi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tõenäosusteooria põhimõisted. Klassikalise tõenäosuse leidmine. Sündmuse suhteline sagedus. Statistiline tõenäosus. Geomeetriline tõenäosus. Sündmuste summa ja korrutise tõenäosus. Kombinatoorikateadmiste kasutamine tõenäosuse arvutamisel. Tinglik tõenäosus, täistõenäosuse ja Bayesi valem. Bernoulli valem. Sündmuste tõenäoseim toimumiste arv korduvate katsete puhul. Andmetöötluse põhitõed. Üldkogum ja valim. Variatsioonirida. Sagedustabel ja jaotustabel. Andmete esitusviisid. Keskväärtus. Mediaan. Mood. Keskmiste kasutamisest. Hajuvusmõõdud ja nende kasutamine. Juhusliku suuruse jaotus. Jaotusfunktsioon ja jaotustihedusfunktsioon. Diskreetse juhusliku suuruse keskväärtus ja standardhälve. Normaaljaotus. Normaaljaotus binoomjaotuse lähendina. Moivre-Laplace integraalne valem. Korrelatsioon. Pearsoni korrelatsioonikordaja. Spearmani järjestuskorrelatsioonikordaja.
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
oskab kasutada ainekursuses kasutatud mõisteid, ja rakendada valemeid.
oskab lahendada tõenäosusteooria ülesandeid.
oskab leida keskväärtust ja standardhälvet, kasutada normaaljaotust, leida Pearsoni ja Spearmani korrelatsioonikordajaid.
Hindamismeetodid
Aine lõpeb kirjaliku eksamiga.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Kohustuslik kirjandus
Pärna, K.; Tõenäosusteooria algkursus, 2013, Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu.
Ross, S. M.; A First Course in Probability, 2002, Prentice-Hall Inc, New Jersey.
Õppematerjalid aadressilt:: www.tlu.ee/~tonu/tnt.