Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse (MLM6183.DT)
Õppeaine kood
MLM6183.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Analytic Geometry
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on anda üliõpilastele lühike ülevaade vektoritest, reeperist, sirgete ja tasandite võrranditest, ning nende omavahelistest seostest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seotud vektor ja vabavektor. Lineaartehted vektoritega. Vektorite skalaar-, vektor- ja segakorrutis. Sirgete võrrandid tasandil. Üleminek ühelt võrrandi kujult teisele. Analüütilise geomeetria põhiülesanded tasandil.Sirgete ja tasandite võrrandid ruumis. Sirgete ja tasandite vastastikused asendid. Polaarkoordinaadid.
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine.
Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Aine läbinud üliõpilane:
oskab kasutada vektoreid planimeetria ja stereomeetria ülesannnete lahendamisel, oskab leida vektorite skalaar-vektor- ja segakorrutist, tunneb sirgete võrrandeid tasandil Üliõpilane tunneb sirgete ja tasandite võrrandeid ruumis, Ülõpilane oskab lahendada analüütilise geomeetria ülesandeid punktide, sirgete ning tasanditega nii tasandil kui ka ruumis. Üliõpilane tunneb lisaks ristkoordinaatidele ka polaarkoordinaate ja oskab üle minna ristkoordinaatidelt polaarkoordinaatidele ning vastupidi.
Hindamismeetodid
Aine lõpeb kirjaliku eksamiga.
Õppejõud
lekt Tõnu Tõnso
Kohustuslik kirjandus
1. Mati Väljas „Analüütiline geomeetria“, TTÜ, Tallinn, 2012.
2. Õppematerjalid aadressilt www.tlu.ee/~tonu/AGI