Lineaaralgebra algkursus (MLM6182.DT)
space
Õppeaine kood
MLM6182.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lineaaralgebra algkursus
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Linear Algebra
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on laiendada tulevase kooliõpetaja silmaringi
andes lühike ülevaade maatriksitest, vektorruumist, lineaarvõrrandisüsteemidest ja kompleksarvudest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
1.Kompleksarvud ja tehted nendega. Kompleksarvude erinevad kujud.
2.Maatriksid ja tehted nendega.
3.Permutatsioonid ja inversioonid. Determinandid ja nende omadused. Miinorid. Laplace’i teoreem.
4.Teoreem maatriksite korrutise determinandist. Pöördmaatriks, selle leidmise meetodid ja omadused.
5.Vektorruum. Vektorsüsteemi lineaarne sõltuvus. Vektorruumi baas.
6.Lineaarvõrrandisüsteemid: homogeenne lineaarvõrrandisüsteem ja mittehomogeenne lineaarvõrrandisüsteem. Gaussi meetod.
7.Lineaarvõrrandisüsteemid: Crameri peajuht.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb maatrikseid, vektorruumi, lineaarvõrrandisüsteeme ja kompleksarve;
- oskab lahendada maatriksite, lineaarvõrrandisüsteemide ja kompleksarvudega seotud tüüpülesandeid.
Õppejõud
dots Alar Leibak
space