Optimeerimine majanduses (MLM6030.DT)
Õppeaine kood
MLM6030.DT
vana ainekood
MLM6030
Õppeaine nimetus eesti k
Optimeerimine majanduses
Õppeaine nimetus inglise k
Optimization in Economics
Õppeaine maht EAP
5.0
Orienteeruv kontakttundide maht
56
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tutvustada majandusteadustes kasutatavaid matemaatilise optimeerimise meetodeid.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tähtsamad funktsioonid ja matemaatilised mudelid majanduses. Võrdlev staatika majandusmudelites, marginaalid, elastsus, asendatavus. Lihtsamad kasumi maksimeerimise ülesanded. Lineaarsete majandusmudelite optimeerimine. Optimeerimine kitsenduste korral. Keynesi mudelite, kasulikkusefunktsiooni, Gobb-Douglase toodangufunktsiooni, kulude, väljamüügi, tööjõu pakkumise ja töötasude optimeerimine. Intertemporaalne tarbimine. Pareto efektiivsus. Ümbrikuteoreem. Duaalsus. Vahetussuhted. Kaheosalised tariifid. Lühi- ja pikaajalised kulufunktsioonid.
Iseseisev töö
Loengute ja õppekirjanduse läbitöötamine, ülesannete lahendamine. Kodutööde lahendamine ja vormistamine. Protsessipõhine õpe eeldab auditoorses töös osalemist.
Õppeaine õpiväljundid
Teab ja oskab rakendada aine lühikirjelduses esitatud teemadega seotud teooriat ja meetodeid.
Hindamismeetodid
Teoreetilised ja arvutil tehtavad kodutööd, kontrolltööd, kirjalik eksam.
Õppejõud
juhtiv teadur Andi Kivinukk
Asenduskirjandus
Aasma, A.; Kallam, H.; Levin, A. 2005 Majandusmatemaatika alused. Tln., Ilo;
Baldani, J.; Bradfield, J.; Turner, R. 1996 Mathematical Economics. Dryden Press.