Sissejuhatus erialasse (MLF6020.LT)
space
Õppeaine kood
MLF6020.LT
vana ainekood
MLF6020
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus erialasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to the Area of Specialisation
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada arusaama kujunemist füüsikast kui eksperimentaalsest ja teoreetilisest teadusest;
Toetada metroloogiaalaste põhioskuste kujunemist;
Võimaldada arvutustehnika kasutamiseks füüsikaprobleemide analüüsil ja mõõtmistel vajalike oskuste omandamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Füüsika koht teadmiste süsteemis, ekperimentaalse ja teoreetilise füüsika metodoloogilised alusted. Füüsikaliste suuruste mõõtmine, mõõtemääramatuse arvutamine otseste ja kaudsete mõõtmiste korral. Vähimruutude meetod. Mõõtemääramatuse leidmine otsese ja kaudse mõõtmise korral. Andmete lineariseerimine. Arvutustehnika kasutamine mõõtmiste läbiviimistel ja mõõtetulemuste analüüsil. Erinevate suuruste mõõtemeetodid ja mõõtmistehnika.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab füüsikaalaste teadmiste saamise viisidest, teooria ja eksperimendi kohast;
- oskab viia läbi füüsika eksperimentide analüüsil vajalikku põhilist andmetöötlust, illustreerida andmeid graafikutega;
- oskab analüüsida katsetulemusi ning võrrelda neid teoreetiliste tulemustega;
- oskab rakendada arvutiprogramme andmetöötlusel.
Õppejõud
Dots Astrid Rekker
space