Põhipraktika I (MLB7301.LT)
space
Õppeaine kood
MLB7301.LT
vana ainekood
MLB7301
Õppeaine nimetus eesti k
Põhipraktika I
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Imbi Henno (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Siduda didaktikaalased teadmised koolitegelikkusega;
Toetada üliõpilaste oskust suhelda kooliperega (tulevase) õpetaja rollis;
Võimaldada üliõpilasel saada kogemusi ning areneda aineõpetajana.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus loob eeldused teoreetilistes ja praktilistes ainetes õpitu rakendamiseks koolisituatsioonis. Kursuse jooksul planeerib ja eesmärgistab üliõpilane praktikatundides oma tegevust, koostab tunnikonspektid ja -kavad, valib tundideks sobivad teemad ja õppemeetodid, viib läbi tunde põhikoolis, tagasisidestab õpilasi ning analüüsib enda tegevust.
Üliõpilane osaleb osakonna ainemetoodiku(te) poolt korraldatud praktika algus- ja lõpuseminaril ülikoolis ja/või koolis.
Üliõpilane, tutvub kooli kui süsteemiga, kuhu ta on praktikale suunatud ning koostab koostöös juhendava õppejõuga ja juhendava õpetajaga praktika perioodiks tegevuskava. Üliõpilane täidab regulaarselt edidaktikumi. Üliõpilane külastab ettenähtud arvu eriala ainetunde ja koostab vaadeldud tundide kohta kirjalikud vaatluskonspektid ning koondanalüüsi. Üliõpilane konsulteerib aineõpetajate ja ainemetoodikutega ning praktiseerib iseseisvalt praktikant-õpetajana, st annab ainetunde, millega kaasneb vastavate ainetundide konspektide või tunnikavade ettevalmistamine, analüüsib neid ka koos õpetajaga. Üliõpilane koostab tunnikonspektid, tunnikavad vähemalt 2 tööpäeva enne vastava tunni toimumist ning esitab need aineõpetajale ja ainemetoodikule. Konspektid/kavad peavad vastavalt ettenähtud kriteeriumidele ja sisaldama informatsiooni läbiviidava tunni kohta. Üliõpilane tagasisidestab, analüüsib ja reflekteerib kõiki enda poolt läbiviidud tunde.
Üliõpilane täidab ainemetoodiku(te) poolt määratud ülesandeid või individuaalse pedagoogilise ülesande (võib olla seotud lõputöö teema valikuga) või läbi viia ainealase ürituse (ekskursioon, õppekäik vmt).
Üliõpilane täitab õigeaegselt ülesandeid e-didaktikumis ja esitab ainemetoodikule kõik praktikaga seotud koondmaterjalid 2 nädala jooksul peale praktika lõppemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab koostöös juhendajaga kavandada õppe- ja kasvatustegevust, arvestada riiklike ja kooli õppekavade eesmärke, pädevusi ja õpitulemusi;
- rakendab õppe- ja kasvatusprotsessi läbiviimisel ainealaselt õigeid ning õppija eripärale ja arengule vastavaid teadmisi, sõnavara ja meetodeid luua loob seoseid erinevate ainete ja teemavaldkondade vahel;
- analüüsib koostöös juhendajatega õppe- ja kasvatusprotsessi ning oma tegevust vastavalt kavandatud eesmärkidele ja alusdokumentidele, oskab sellest lähtuvalt planeerida edasist tegevust, arvestab praktika arengumapi koostamisel sisuliste ja vormistuslike nõuetega;
- järgib viisakusreegleid ja kooli tegevustavasid, juhindub õpetajaeetikast, teeb praktikal koostööd juhendajatega jt praktikaga seotud inimestega.
Õppejõud
lekt Imbi Henno PhD, dots Tiina Elvisto, MSc Ingrid Mäesalu
space