Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum (MLB6054.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6054.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Plant and Animal Ecology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada ökoloogiliseks uurimistööks vajalike välitööoskuste
kujunemist;
- Toetada peamiste elukoosluste tundmiseks ja uurimiseks vajalike
oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Välipraktikum väljaspool Tallinna. Alguses toimub liikide
kordamine ja juurde õppimine. Praktikumi käigus õpitakse nädala
jooksul tundma erinevaid taime- ja loomakooslusi ning nende
kooseksisteerimist. Õpitakse kirjeldama taimekatet niidul ja metsas
ja võrdlema erinevaid kooslusi. Uuritavates kooslustes mõõdetakse
keskkonnaparameetreid ja leitakse seoseid taimkatte andmetega.
Tutvutakse taimkatte statistilise analüüsiga programmis PC-Ord.
Loomastiku osas uuritakse maismaa ja veekoosluste elustikku.
Tutvutakse võimalusega kasutada programmi R statistilisteks
analüüsideks loomakoosluste andmete põhjal.
Kursuse lõpuks koostatakse välitööde ja analüüsi tulemuste põhjal
kaks aruannet (taimestiku ja loomastiku osa eraldi).
Isesesisev töö seisneb ettevalmistuses praktikumiks (ülesanded
Moodles, sh testid), praktiliste ülesannete täitmises praktikumi
jooksul, saadud tulemuste põhjal aruande koostamises ja
koondtulemuste hindamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskus ära tunda peamisi liike erinevates elukooslustes;
- oskus liikide ja struktuuri alusel kooslusi eristada;
- oskus kasutada põhilisi meetodeid taime- ja loomakoosluste
kirjeldamisel ja analüüsimisel.
- oskus saadud tulemustest teha järeldusi
Õppejõud
Lekt Elle Rajandu PhD, lekt Ivan Kuprijanov PhD
space