Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum (MLB6033.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6033.LT
vana ainekood
MLB6033
Õppeaine nimetus eesti k
Taime- ja loomaökoloogia välipraktikum
Õppeaine nimetus inglise k
Field Work in Plant and Animal Ecology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada ökoloogiliseks uurimistööks vajalike välitööoskuste kujunemist;
- Toetada peamiste elukoosluste tundmiseks ja uurimiseks vajalike oskuste kujunemist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Välipraktikum väljaspool Tallinna. Alguses toimub liikide kordamine ja juurde õppimine. Praktikumi käigus õpitakse nädala jooksul tundma erinevaid taime- ja loomakooslusi ning nende kooseksisteerimist. Õpitakse kirjeldama taimkatet niidul ja metsas ja võrdlema erinevaid kooslusi. Uuritavates kooslustes mõõdetakse keskkonnaparameetreid ja leitakse seoseid taimkatte andmetega. Tutvutakse taimkatte statistilise analüüsiga programmis PC-Ord. Loomastiku osas uuritakse maismaa ja veekoosluste elustikku ja vaadeldakse seoseid loomade leviku ja põhiliste keskkonna tegurite vahel eri elupaikades. Tutvutakse võimalusega kasutada programmi R statistilisteks analüüsideks loomakoosluste andmete põhjal.
Kursuse lõpuks koostatakse välitööde ja analüüsi tulemuste põhjal kaks aruannet (taimestiku ja loomastiku osa eraldi).

Iseseisev töö seisneb ettevalmistuses praktikumiks (ülesanded Moodles, sh testid), praktiliste ülesannete täitmises praktikumi jooksul, saadud tulemuste põhjal aruande koostamises ja koondtulemuste hindamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab ära tunda peamisi liike erinevates elukooslustes;
- oskab liikide ja struktuuri alusel kooslusi eristada;
- oskab kasutada põhilisi meetodeid taime- ja loomakoosluste kirjeldamisel ja analüüsimisel;
- oskab saadud tulemustest teha järeldusi.
Õppejõud
lekt Elle Rajandu PhD, lekt Ivan Kuprijanov PhD
space