Läänemere elustik (MLB6016.LT)
space
Õppeaine kood
MLB6016.LT
vana ainekood
MLB6016
Õppeaine nimetus eesti k
Läänemere elustik
Õppeaine nimetus inglise k
Life in the Baltic Sea
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmisi riimveelise veekogu omapärast ja sellest tingitud omalaadse liigilise kompleksi kujunemisest ning neid kujundavatest teguritest

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitlemist leiavad järgmised teemad:
Läänemere kui riimveelise elukeskkonna kujunemine ajastute kaupa. Ülevaade nii füüsikalistest kui ka keemilistest mõjuritest elustikule. Setete iseloom Läänemere eri paigus ja mõju elustiku liigilisele koosseisule. Tähtsamad elustiku esindajad Läänemeres. Reostusprobleemid. Varude kasutamine.
Iseseisev töö: iga käsitletav teema eeldab üliõpilase täiendavat iseseisvat tööd kirjandusega. Loengus hõlmatav maht katab osa teemast. Seejuures käsitletakse küll kõiki olulisemaid aspekte, kuid süvendatud teadmiste omandamiseks tuleb iseseisvalt juurde lugeda.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
Oskab selgitada Läänemere kui riimveelise ökosüsteemi elustiku eripära;
Oskab määratleda Läänemere elustiku tüüpilisi esindajaid;
Oskab analüüsida Läänemere ressursside kasutamise jätkusuutlikkust.

Õppejõud
emeriitprof Henn Kukk
space