Sissejuhatus akadeemilisse prantsuse keelde II, B2 (LCF6328.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6328.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus akadeemilisse prantsuse keelde II, B2
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Academic French II, B2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keele oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2.1 tasemele ehk tavakasutaja tasemele. Kursuse eesmärgiks on iseseisva keeleoskuse omandamine B2.2 tasemel, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas ning põhirõhk on akadeemilise keeleoskuse arendamine osaoskuste tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad on eriala fookusega ja seotud prantsuskeelse kultuuriruumiga ning üliõpilased süvenevad põhjalikumalt teemasse, mis toetab nende lõputöö valmimist.
Grammatika: keelestruktuure õpitakse kontekstis, st lähtuvalt käsitletud teemadest.
Kuulamine: õppetöös toetatakse akadeemilist laadi erialasest kõnest arusaamise oskust ning refleksiooni- ja interaktsioonipädevust.
Lugemine: õppetöös toetatakse kirjalikust tekstist arusaamise oskust läbi akadeemiliste, ajakirjanduslike ja kirjanduslike tekstide ning analüüsitakse tekstidevahelisi seoseid (süntees).
Kirjalikus väljendusoskus: õpitakse kirjutama kirjeldavaid ja arutlevaid tekste, sh arutlevaid esseesid
Suuline väljendusoskus: õppetöös on olulisel kohal arutelu ning arendatakse oskust argumenteerida erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, õpitakse kasutama sobilikku keeleregistrit. Õpitakse erinevaid suulise eneseväljenduse võtteid. Suur tähelepanu on sõnavara täiendamisel. Suur rõhk on üliõpilaste omavahelisel koostööl.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab lugeda ja mõista erialaga seotud artikleid ja kirjandustekste;
- suudab mõista erialasel teemal pikemaid arutlevaid kõnesid;
- suudab valida, edastada ja analüüsida olulist erialaga seotud informatsiooni;
- suudab osaleda akadeemilises diskussioonis ning osata argumenteerida ja kaitsta oma vaatenurka;
- suudab esitada erialasel teemal pikema monoloogina oma seisukohti ning neid põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid ja moodustades keerukamaid lausekonstruktsioone;
- suudab väljendada kirjalikult oma arvamust erialastel teemadel, tuues asjakohaseid näiteid.
Õppejõud
Merilyn Meristo
space