Sissejuhatus akadeemilisse prantsuse keelde I (LCF6327.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6327.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus akadeemilisse prantsuse keelde I
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Academic French I
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ülo Siirak (õpetamise keel: prantsuse keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keel oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase vastab Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1.2 tasemele ehk tavakasutaja tasemele. Kursuse eesmärgiks on iseseisva keeleoskuse omandamine B2.1 tasemel, mis võimaldab toime tulla õpitava keele keskkonnas ning põhirõhk on akadeemilise keeleoskuse arendamisel osaoskuste tasandil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teemad on eriala fookusega ja seotud prantsuskeelse kultuuriruumiga ning üliõpilased süvenevad põhjalikumalt mõnesse neid huvitavasse teemasse.
Grammatika: keelestruktuure õpitakse kontekstis, st lähtuvalt käsitletud teemadest.
Kuulamine: õppetöös toetatakse akadeemilist laadi erialasest kõnest arusaamise oskust ning refleksiooni- ja interaktsioonipädevust.
Lugemine: õppetöös toetatakse kirjalikust tekstist arusaamise oskust läbi akadeemiliste ja ajakirjanduslike tekstide analüüsi.
Kirjalikus väljendusoskus: õpitakse kirjutama kirjeldavaid ja arutlevaid tekste.
Suuline väljendusoskus: õppetöös on olulisel kohal arutelu ning arendatakse oskust argumenteerida erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt, õpitakse kasutama sobilikku keeleregistrit. Õpitakse erinevaid suulise eneseväljenduse võtteid. Suur tähelepanu on sõnavara täiendamisel. Suur rõhk on üliõpilaste omavahelisel koostööl.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab lugeda ja mõista erialaga seotud akadeemilist laadi artikleid ja aruandeid;
- suudab mõista erialasel teemal pikemaid kõnesid;
- suudab valida ja edastada olulist informatsiooni;
- suudab osaleda diskussioonis ning oskab argumenteerida ja kaitsta oma vaatenurka;
- suudab esitada pikema monoloogina oma seisukohti ning neid põhjendada, tuues asjakohaseid näiteid;
- suudab väljendada kirjalikult oma arvamust erialastel teemadel, tuues asjakohaseid näiteid.
Õppejõud
Kateryn Rannu
space