Erialane prantsuse keel, B1 (LCF6326.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6326.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane prantsuse keel, B1
Õppeaine nimetus inglise k
French on Specific Purposes, B1
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused prantsuse keel oskuse täiendamiseks neile, kelle eelnev keeletase Euroopa keeleõppe raamdokumendi järgi on iseseisva kasutaja algtase. Kursuse eesmärk on toetada iseseisva keelekasutusoskuse omandamist erialases prantsuse keeles. Kursusele registreerunute oodatakse oskust kasutada ükskeelset sõnaraamatut, valmidust küsida täpsustavaid küsimusi, kui kuuldust aru ei saa, aru saada kronoloogilise järgnevuse väljendamise viisidest prantsuse keeles (jutustuse aeg).
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Fookuses on prantsuskeelne kultuuriruum, ajalugu, kirjanduslikud tekstid.
Grammatika: arendatakse oskust kasutada sobivat kõneviisi; võrreldakse omavahel kindlat, tingivat kõneviisi ja subjunktiivi. Õpitakse moodustama erinevaid hüpoteeslauseid. Õpitakse kasutama kaudset kõnet minevikus. Kursus arendab süstemaatiliselt erialase sõnavara omandamist.
Kuulamine: kuulatakse lühikesi erialaseid informatiivseid tekste, näiteks intervjuude lõike ja elulookirjeldusi.
Lugemine: loetakse ja analüüsitakse ilukirjanduslikke, ajaloo ja kultuuriga seotud tekste. Õpitakse eristama erinevate tekstide funktsioone.
Kirjalik väljendusoskus: kirjutatakse tekste erialaga seotud teemadel, õpitakse koostama lühikest resümeed
Õpitekse väljendama oma mõtteid liitlausetena.
Suuline väljendusoskus: arendatakse oskuse suuliselt argumenteerida.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab analüüsida lühemaid kirjalikke tekste erialasel teemal;
- suudab väljendada kirjalikult oma arvamust erialastel teemadel, kasutada õpitud grammatilisi vorme;
- suudab koostada lühikokkuvõtet;
- suudab parafraseerida lauseid, kasutada kaudset kõnet;
- suudab kirjeldada erialase sõnavara kaudu lühikese monoloogina oma plaane ja kogemusi tuues asjakohaseid näiteid;
- oskab väljendada poolt- ja vastuargumente, kui teema on tuttav ja seotud erialaga;
- suudab mõista üldjoontes lühemat vestlust/kõnet erialasel teemal.
Õppejõud
Ana Sofia Chermont de Magalhaes
space