Sissejuhatus erialasesse prantsuse keelde (LCF6325.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6325.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus erialasesse prantsuse keelde
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to French for Specific Purposes
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Kateryn Rannu (õpetamise keel: prantsuse keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle prantsuse keele oskus on tasemel A2 ehk algaja kasutaja tasemel. Keeleõpe toimub eesmärgiga valmistuda B1 tasemeks, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Fookuses on prantsuskeelne kultuuriruum ning ajalugu.
Grammatika: õpitakse tingimuslauseid ja oskust eristada kõneviise: kindel kõneviis, tingiv kõneviis, subjunktiiv. Kuulamine: õpitakse aru saama pikemast kõnest tuttaval erialasel teemal.
Lugemine: õpitakse aru saama erialase sõnavaraga tekstidest. Tutvutakse idiomaatiliste väljenditega.
Kirjalik väljendusoskus: õpitakse kirjeldama tulevikus toimuvaid ja minevikus toimunud sündmusi.
Suuline väljendusoskus: õpitakse argumenteerima ja vestluses osalema ette valmistatud materjalidele toetudes.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab kasutada sihipäraselt prantsuskeelseid ükskeelseid sõnaraamatuid;
- oskab loetu põhjal arutleda ja esitada oma arvamust, anda märku, kui kuuldu ei ole mõistetav, täpsustada;
- suudab aru saada sündmuste ajalisest järgnevusest tekstis.
Õppejõud
Ülo Siirak
space