Praktiline prantsuse keel A2 (LCF6314.HT)
space
Õppeaine kood
LCF6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Praktiline prantsuse keel A2
Õppeaine nimetus inglise k
Practical French A2
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises prantsuse keeles A2 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis lk 48. Kursus on mõeldud üliõpilastele, kelle eelnev prantsuse keele tase on vähemalt A1.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Grammatika: vaadeldakse kindla ja tingiva kõneviisi aegade kasutamist prantsuse keeles, tegeletakse jätkuvalt edasi artiklite ning omastavate omadussõnadega. Luuakse eeldused, et toetada süstemaatilist õpiharjumust talletada ja täiendada oma sõnavara iseseisvalt.
Lugemine ja kuulmine: õpitakse aru saama informatiivsest tekstidest ja salvestistest, mille sisu kirjeldab prantsuskeelset kultuuriruumi (kogemused, kirjeldused). Iseseisva lugemise kaudu toetatakse oskust mõista lühikeset tekstikatkendit.
Kirjalik väljendusoskus: õpitakse koostama kirjeldusi sündmustest või isikutest konkreetsete ja tuttavate teemade kontekstis.
Suuline väljendusoskus: õpitakse kirjeldama sündmusi või isikuid tuttaval teemal.Õpitakse eristama ametlikku keeleregistrit mitteametlikust ja igapäevasest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- suudab ära tunda ja rakendada õpitud grammatilisi vorme ja kasutada omandatud sõnavara suulistes ja kirjalikes tekstides;
- suudab mõista lühikesi kirjeldavaid faktipõhiseid tekste, mõista igapäevaeluga seonduvat lühikest kõnet tuttaval teemal;
- oskab anda lühikesele loetud tekstile omapoolse lühikese hinnangu;
- oskab rakendada õpitud grammatilisi vorme ja sõnavara igapäevastes suhtlussituatsioonides juhul, kui vestluspartner abistab täiendavate küsimustega;
- oskab vastata täislausega.
Õppejõud
Ülo Siirak
space