Erialane inglise keel I (LCE6424.HT)
Õppeaine kood
LCE6424.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane inglise keel I
Õppeaine nimetus inglise k
English for Special Purposes I
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
84
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Erialase sõnavara laiendamine, erialaste lugemisstrateegiate omandamine, kuulamis- ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Erialase keeleoskuse tõstmine. Erialase inglise keele omandamine ja vastava terminoloogiaga tutvumine.
Üldkeeleoskuse saavutamise lõpptase: lugemisoskus B2.1 tasemel, kuulamis- ja kõnelemisoskus B2.1 tasemel,
kirjutamisoskus B2.1 tasemel.
Iseseisev töö
Kodutööde tegemine, individuaalsete ja rühmaettekannete tegemine; sõnaraamatu kasutamine.
Õppeaine õpiväljundid
Saab aru kõnedes ja ettekannetes esinevatest üldseisukohtadest erialasel teemal; tekstis tunneb ära erialased terminid; oskab vestelda kasutades erialaseid termineid; kirjutades oskab põhjendada oma seisukohta kasutades erialaseid termineid. Oskab kasutada keerukamaid keelestruktuure.
Hindamismeetodid
Arvestus
Õppejõud
Anna Mercedes Contreras Lopatina
Kohustuslik kirjandus
Õppematerjalid, mis vastavad B2 tasemele. /Study materials appropriate to B2 level.