Rootsi keel A1 (LCA6112.HT)
space
Õppeaine kood
LCA6112.HT
vana ainekood
LCA6112
Õppeaine nimetus eesti k
Rootsi keel A1
Õppeaine nimetus inglise k
Swedish A1
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises rootsi keeles A1 tasemel, nagu on sätestatud Euroopa Keeleõppe Raamdokumendis. Kursus on mõeldud neile, kes varem ei ole rootsi keelt õppinud.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kõigi nelja võõrkeele osaoskuse (kuulamine, lugemine, rääkimine, kirjutamine) integreeritud arendamine juhindudes Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete skaala A1 sisust. Teemad: Mina ja minu perekond. Hobid. Kodukoht. Töö. Sisseostude tegemine.
Iseseisev töö koosneb: praktiliste suuliste ja kirjalike õpiülesannete täitmine; ettevalmistus igapäevastes suhtlusolukordades toimuvateks vestlusteks; isiklike kogemuste väljendamine lihtsamas suulises ja kirjalikus vormis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus kasutada õpitud vorme enda koostatud suulistes ja kirjalikes jutustavates tekstides igapäevateemades;
Oskus tunda ära ja moodustada õpitud grammatilisi vorme, mõista igapäevakõnet, lugeda lihtsaid kirjeldavaid ja ka lihtsamaid ilukirjanduslikke tekste;
Suutlikkus lugeda korrektselt lätikeelseid lihtsamaid tekste;
Suutlikkus sooritada A1 tasemeeksam.
Õppejõud
Kristiina Tedremaa-Levorato
space