Tekstiilitehnoloogiate erikursus (KUT6078.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6078.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiilitehnoloogiate erikursus
Õppeaine nimetus inglise k
Special Course in Textile Technologies
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
- Toetada integreeritult õmblustehnoloogiliste ja käsitööalaste teadmiste ning oskuste laiemapõhjalist kujunemist;
- õpetusega taotletakse, et üliõpilane kasutab erinevaid tekstiilide kujundamise võimalusi, kujundab käsitöönduslike vahenditega kangaid/esemeid arvestades - erinevate materjalide omadusi ning järgides töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tekstiilide taas- ja säästlik kasutamine uute tekstiilmaterjalide loomisel. Vaba looming ja kavandamisprotsess. Õmblustehnoloogia ja käsitöö eritehnikate lõimumine kodutekstiilide kujundamisel. Ruumiliste ja tasapinnaliste tekstiilpindade valmistamine lapimaalitehnikates, aplikatsioontehnikates, maalitud niidigraafikas, tülltehnikates, krookides, voltides jms - lisades kangatükke, tugimaterjale, helmeid, vilti jms - rõhk on väljendusrikka tekstiilpinna loomisel.
Koostatakse kogutud infomaterjalide ja teostatud harjutustööde baasil õpimapp. Omandatu põhjal kujundatakse ja teostatakse sisustus- või rõivastuskangas, mida kasutatakse loovalt tekstiileseme valmistamisel. Esitletakse töö tulemust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- rakendab ainealaseid teadmisi probleemide püstitamisel ning lahendamisel, seostab teooriat ja praktikat;
- kavandab tekstiile kompositsiooni ja värvusõpetuse põhitõdedest ning valitud ainesest lähtudes;
- kujundab, teostab ja viimistleb segatehnikates tekstiilesemeid, tekstiile ümber töödeldes ja taaskasutades;
- värvib, maalib, trükib ja viimistleb tekstiile vastavalt kavandile, järgides keskkonna- ja tööohutuse nõudeid;
- planeerib loovtöö ideest teostuseni, esitleb ja analüüsib seda.
Õppejõud
Tiia Artla, Ann Ojaste
space