Tekstiilide modelleerimine I (KUT6024.LT)
space
Õppeaine kood
KUT6024.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Tekstiilide modelleerimine I
Õppeaine nimetus inglise k
Textile Modellering I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
1.luua võimalused heegeldamise temaatikast ülevaate saamiseks;
2.toetada tehnoloogiliste võtete ning teoreetiliste teadmiste omandamist ja kinnistamist praktiliste tekstiiltööde modelleerimise ning valmistamise käigus;
3.luua eeldused omandatud oskuste ja teadmiste arenemiseks loovtööde kavandamise ja teostamise abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Materjalide ja töövahendite valik. Põhiteadmised heegeldamisest. Põhimõisted ja –töövõtted. Pindade kujundamise ja modelleerimise võimalused erinevate tehnoloogiliste võtete, materjalide, heegelpindade abil.
Teoreetiliste teadmiste omandamiseks ja tehnoloogiliste oskuste kujunemiseks kavandavad ja teostavad üliõpilased praktilisi loomingulisi ülesandeid.
Teadmiste ja oskuste kinnistamist ja arenemist toetavad Moodle-keskkonnas e-õppematerjalid ja iseseisvad ülesanded.
Aine lõpeb põhiteadmiste testiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab kasutada otstarbekalt erinevaid heegeltehnikaks vajalikke töövahendeid ning materjale;
- oskab kasutada õigeid tehnoloogilisi võtteid ja termineid heegeldamise temaatikast;
- suudab analüüsida ja üldistada teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste rakendamise võimalusi loovtööde teostamiseks;
- rakendab omandatud tehnoloogilisi töövõtteid õigesti ja loovalt praktiliste tööde juures.
Õppejõud
lektor Tiia Artla
space