Kitarri, trummide, plokkflöödi rühmaõppe alused (KUM6198.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6198.FK
vana ainekood
KUM6198
Õppeaine nimetus eesti k
Kitarri, trummide, plokkflöödi rühmaõppe alused
Õppeaine nimetus inglise k
Didactics of Guitar, Drumset and Recorder Group Teaching
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada muusikaõpetaja oskust integreerida pillimäng muusikatundi kas saatena või iseseisva tegevusena; toetada pilli mänguoskuste ja metoodiliste baasoskuste omandamist; toetada oskust käsitleda pillimängu läbi erinevate stiilide muusika omandamise; toetada oskust avada õpilase loomepotentsiaali ja fantaasiat.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sopran plokkflöödi, kitarri, trummide mänguvõtted, lihtsamad rütmiskeemid (iga pill ca 14 t rühmas). Pilliõpe rühmaõpetuse algvõtteid (ca 2-4t)
Iseseisev töö teoreetilise ja audio-videomaterjaliga. Tehniliste võtete harjutamine, miinimumrepertuaari omandamine, I-IX kl repertuaarist kahe pala saate väljakirjutamine ja mängimine. Pala õpetamine kaasõpilastele.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab plokkflöödi, kitarri ja trummide tehnilisi põhivõtteid, nende ülesmärkimisviisi (sümboleid) ning õpetamise metoodilist järjekorda, oskab mängida oktavi ulatuses lihtsaid meloodiaid sopranplokkflöödil, tunneb kitarri tabulatuuri ja suudab mängida I-IV-Vsaateid kitarril (in C, F, G, D, A ja paralleelsetes moll helistikes) ja vähemalt viit pôhirütmi trummidel. Oskab oma mängu reflekteerida (tuua välja arenguvõimalused oma mängus).
Oskab juhendada flöödil lihtsa meloodia õppimist kuni kahe võtmemärgiga helistikes ja oskab juhendada kitarril saate loomist I-IV-V-I funktsioonidega ning löökriistadel pôhirütmide ôpetamist. Oskab kohandada saateid pillidele I-IX kl repertuaari ulatuses. Teab improvisatsiooni ja omaloomingu toetamise mängulisi võtteid muusikas.
Õppejõud
Tiina Selke, PhD, Aleksandr Statsenko MA, Arvo Luik MA
Lisainfo
Hindamise eelduseks on tundides osalemine ja iseseisvate ülesannete positiivsele hindele täitmine.
space