Välilaagri praktika (KAV6207.HR)
space
Õppeaine kood
KAV6207.HR
vana ainekood
KAV6207
Õppeaine nimetus eesti k
Välilaagri praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Practical Studies at a Military Field Camp
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam relva- ja riviõppest, orienteerumise ja topograafia põhimõtetest ja esmaabist ning valmisolek korraldada välilaagrit ohutult ja keskkonnasäästlikult.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Riviõpe. Ajalooline ülevaade rivikorra kujunemisest. Üksuste riviline juhtimine lahinguväljal. Füüsiline vastupidavus ja ühtekuuluvus. Kaitseväe traditsioonid ja tseremooniad. Üksiksõduri riviõpe. Jagu koondrivis. Rühma koosseis. Praktiliste harjutuste vaheetapid algavad ja lõpevad rivikorras, mille käigus omandatakse üldised oskused meeskonnatööks rivis.
Isiklik ja rühmavarustus. Õpitakse tundma üksikvõitleja ja rühmavarustust, selle otstarvet, praktilist kasutamist ning hooldamist.
Rännak üksuse koosseisus ja üksikvõitleja liikumine maastikul. Õpitakse tundma ning harjutatakse erinevaid liikumisviise üksuse koosseisus ja üksikvõitlejana ümberpaiknemisel, kasutatakse käemärke ning harjutatakse tegevusi nende järgi.
Välilaagri püstitamine ja eluolu välitingimustes. Keskkonnakaitse. Harjutatakse üksuse majutuse korraldamist välitingimustes, paiknemisala ettevalmistamist, telkide püstitamist, söögi- ja hügieenialade ettevalmistamist. Riigikaitselise tegevusega kaasnev mõju keskkonnale. Väljaõppelaagri keskkonnakaitseline ettevalmistamine, püstitamine ja lõpetamine. Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine metsatulekahju korral.
Toitlustamine ja hügieen välitingimustes. Harjutatakse toitlustamise korraldamist välitingimustes koos sooja toidu ettevalmistamise ja 24 h
kuivtoidupakkide kasutamisega.
Orienteerumine maastikul. Topograafia ja orienteerumine. Topograafia sissejuhatus. Kaartide kasutamine Eesti kaitseväes. Kompass, magnetiline asimuut ja direktsiooninurk. Kaardi orienteerimine, maastikul orienteerumine, käsi-GPSi kasutamine. Harjutatakse kaardi ja kompassi tundmist vähe- ja keskmiselt liigendatud maastikul, oma asukoha määramist, kauguste määramist ning objektidele osutamist erineval maastikul ja erinevas valguses.
Varjumine ja varjatud liikumine maastikul. Harjutatakse erinevaid moondamise ja varjatud liikumise võimalusi. Õpitakse tundma, miks asjad on nähtavad erinevas keskkonnas ja valguses.
Es
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab välilaagri eesmärki ja õpisisu;
- oskab planeerida ja läbi viia välilaagri õppetegevusi.
Õppejõud
Reelika Semjonov, andragoogikamagister, Kaitseministeerium
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space