Õpetajakoolituse põhipraktika II (KAT7041.HR)
space
Õppeaine kood
KAT7041.HR
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Õpetajakoolituse põhipraktika II
Õppeaine nimetus inglise k
Basic Teaching Practice II
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
Astra Schults (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülikoolis omandatud teadmiste seostamiseks koolitegelikkusega;
Toetada pedagoogiliste situatsioonide ja õpikeskkonna vaatlemise ning analüüsimise oskuse kujunemist;
Toetada üliõpilase kohanemist õpetaja rolliga ja koostöö oskuse kujunemist;
Praktiseerida õpetajaks, kasvatajaks olemist;
Toetada üliõpilaste individuaalse e-portfoolio (eDidaktikum`is) rakendumist süsteemseks eneseanalüüsiks.
Õppeaine on suunatud mitme aine õpetaja õppekava tudengitele kolme kõrvalerialaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Osalemine õppetööl, sh õpetaja(te) tundide vaatlemine, protokollimine ja analüüsimine sõltuvalt vaatlusteemast;
Erinevate õppeööga seotud tegevuste (tunnikava, tööleht, kontrolltöö, lõimumisprojekt, jne) ettevalmistamine ning nende läbiviimisel ja kontrollimisel osalemine;
Osalemine tunnivälise ainealase tegevuse organiseerimisel ja läbi viimisel;
Tunniseeriate õpetamine kolmes õppeaines;
Ülikooli õppejõudude poolt antud praktikaülesannete läbiviimine ja tagasisidestamine;
Enda rolli ja tegevuste reflekteerimine koolis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kavandab õpi- ja õpetamisprotsessi tervikuna, sh valides sobiva õpivara, meetodid, hindamismudelid;
- seostab ning arvestab õpiprotsessi kavandades ja läbi viies ülikoolis omandatud oskusi ja teadmisi tervikuna;
- kohandab õppeprotsessi erialasest kirjandusest lähtudes;
- omab süvendatud teadmisi ainedidaktikast;
- mõtestab oma rolli õpetajana, reflekteerib oma õpetamist ja ainealast pädevust läbi e-portfoolio.
Õppejõud
space