Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid (INT7120.DT)
Õppeaine kood
INT7120.DT
vana ainekood
INT7120
Õppeaine nimetus eesti k
Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid
Õppeaine nimetus inglise k
Specific Features of Memory Institutions and Their Information
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
sügis 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Toetada teadmiste kujunemist sotsiaalse mälu vormide,
funktsioonide ning neid kandvate institutsioonide spetsiifika kohta.
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks mäluasutuste digitaalsete
infoteenuste ja infosüsteemide kohta.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sotsiaalse mälu vormid ja funktsioonid.
Raamatukogude, arhiivide ja muuseumide roll sotsiaalse mälu
säilitajatena. Mäluasutused kultuuripoliitika objektina. Sotsiaalse
mälu kommunikatsioon Euroopa Liidu projektides.
Erinevat tüüpi mäluasutuste spetsiifika.
Mäluasutuste kogud digitaalses keskkonnas. Raamatukogude,
arhiivide, muuseumide infoteenused.
Mäluasutuste infosüsteemid: AIS, MUIS, filmiarhiivi, fotoarhiivi ja
kaartide infosüsteemid.
Iseseisev töö
Kirjanduse läbitöötamine, praktilised tööd
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane
• tunneb teoreetilisi kontseptsioone sotsiaalse mälu
funktsioneerimise kohta ühiskonnas;
• teab erinevate mäluasutuste rolli sotsiaalse mälu säilitamise
süsteemis ning nende tegevuse kultuurpoliitilisi regulatsioone;
• orienteerub mäluasutuste kogude vahendamises avalikkusele
digitaalsete teenuste kaudu;
• tunneb erinevate mäluasutuste infosüsteeme ja on pädev neid
kasutama
Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö
Õppejõud
Kohustuslik kirjandus
The Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices. (2010). Oslo: Novus Press.
Blouin, F. X, Rosenberg W. G. (Eds.).(2010). Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory. Ann Arbor: Univesity of Michigan Press.
Bowker, G. C. (2006). Memory Practices in the Sciences.Cambridge, MA: The MIT Press.
Misztal B. A. (2003). Theories of Social Remembering. Maidenhead: Open University Press.
Asenduskirjandus
Kultuuriministeerium. Muuseumivaldkonna tutvustus.
http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x213x790x1887 (1.12.12).
Manžuch, Z. (2009). Archives, libraries and museums as communicators of memory in European Union projects. Information Research, 14 (2) paper 400. http://InformationR.net/ir/14-1/paper400.html (8.01.2013).
Rahvusarhiiv. http://www.ra.ee (1.12.12).
Usherwood, B., Wilson, K. , Bryson, J. (2005). Relevant repositories of public knowledge? Libraries, museums and archives in ‘the information age’. Journal of Librarianship and Information Science, 37(2), 89-98.