Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad (INT7104.DT)
Õppeaine kood
INT7104.DT
vana ainekood
INT7104
Õppeaine nimetus eesti k
Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad
Õppeaine nimetus inglise k
Business Information Resources
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
32
Õpetamise semester
kevad 2. pool
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste kujunemiseks ettevõtlust ja äritegevust mõjutavatest sise- ja väliskeskkonna teguritest, turu- ja äriuuringute meetoditest, turundus- ja ettevõtlusinformatsiooni tüüpidest ning kujundada oskusi nii digitaalses kui ka paberversioonis äri ja ettevõtlusinformatsiooni kasutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletakse ja analüüsitakse äri-, turundus- ja ettevõtlusinformatsiooni mõistet, tüpoloogiat, valdkondliku info vajadust; turu- ja äriuuringute meetodeid; ettevõtluse keskkonda, firmateavet ja ettevõtjale suunatud informatsiooni; turundust ja turu-uuringuid, turuteavet; finants- ja investeerimisinfo allikaid; välis- ja rahvusvahelise kaubanduse informatsiooni ja selle kandjaid; äriinformatsiooni loojaid/tootjaid ja vahendajaid; ettevõtlus- ja turundusinformatsiooni internetiressursse; infoagentuuride jt meediaväljaannete tegevust/tooteid äriinfo vahendamisel; statistikainformatsiooni; tööstusomandi kaitset vahendavaid inforessursse.
Iseseisev töö
Iseseisev töö: infoallikate kriitiline analüüs; referaat; firma aruanne ja ettevõtlusvaldkonna aruanne (viimane meeskonnatöö formaadis).
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
• omab teadmisi ja põhimõtted töötamaks äri ja ettevõtluskeskkonna inforessussidega;
• suudab rakendada oma teadmisi ettevõtlus- ja turundusinformatsiooni erinevatest aspektidest;
• oskab lahendada äriinformatsiooni hankimise, kriitilise hindamise, kasutamise ja vahendamisega seotud probleeme ning nõustada infokasutajaid;
• oskab koostada ja hinnata firma ning ettevõtlusvaldkonna aruandlust, raporteid ja meediaülevaateid.
Hindamismeetodid
Eksam
Õppejõud
Lekt Silvi Metsar, MA
Kohustuslik kirjandus
Abels, G.E., Klein, D.P. (2008). Business Information: Needs and Strategies. Bingley: Academic Press.
Diamond, W.; Oppenheim, M. R. (2004). Marketing Information: A Strategic Guide for Business and Finance Libraries. Binghamton (N.Y.): Haworth Information Press.
Ghauri, P.; Grǿnhaug, K. (2004). Äriuuringute meetodid. Tallinn: Külim.
Kallam, H., Kolbre, E., Lend, E. jt. (2003). Ärikorralduse põiteadmised. Tallinn: Külim.
Kotler, P. (2007). Kotleri turundus. Tallinn: Pegasus.
O'Hare, C. (2007). Business Information Sources: A Beginner's Guide. London: Facet.
Asenduskirjandus
Aarma, A. (2005). Majandusstatistika. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus.
Burke, M. (2003). The Phenomenal Power of Business Intelligence: Managerial Skills for the 21st Century. London: Europa.
Rünkla, J. (2003). Ärianalüüs. Tallinn: Külim.
Tidd, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2006). Innovatsiooni juhtimine. Tehnolooogiliste, organisatsiooniliste ja turu muudatuste integreerimine. Tallinn: EAS, Pegasus.