Digitaalse informatsiooni säilitamine (INT6080.DT)
Õppeaine kood
INT6080.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalse informatsiooni säilitamine
Õppeaine nimetus inglise k
Preserving Digital Information
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad 1. pool
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Kädi Riismaa (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused teadmiste omandamiseks arhiveerimise eripärade kohta elektroonilises keskkonnas;
Luua eeldused digitaalse säilitamise aluspõhimõtete omandamiseks;
Toetada baasoskuste omandamist digitaalse ainese arhiveerimiseks ettevalmistamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse arhiveerimise ja säilitamise põhiprobleemid;
Digitaalne säilitamine - meetodite areng ja võimalused;
Digitaalsete objektide olulised omadused;
Failivormingud digitaalses arhiivis;
Andmekandjad - nõuded ja lahendused;
Erinevad digitaalobjekti tüübid ja nende omadused - praktikum;
Metaandmed digitaalseks säilitamiseks;
Digitaalarhiivi toimimismudelid;
Digitaalse säilitamise kontseptualiseerimine
Digitaalarhiiv infohalduse maastikul
Iseseisev töö
Iseseisva tööna lahendatakse praktikumi ülesanne, tutvutakse digitaalarhiivide võimalustega maailmas ja Eestis.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbimisel üliõpilane:
oskab seletada digitaalse arhiveerimise ja säilitamise erinevusi paberil ainese arhiveerimisest ja säilitamisest;
suudab kriitiliselt hinnata digitaalse säilitamise erinevaid lahendusi ja strateegiaid;
oskab määrata digitaalse objekti arhiveerimiseks ja säilitamiseks vajalikke tegevusi sõltuvalt objekti omadustest.
Hindamismeetodid
Kursuse läbimise eelduseks on:
ühe praktikumi ülesannete lahendamine
kirjaliku arvestuse (testi) sooritamine
Õppejõud
lekt Kädi Riismaa
Kohustuslik kirjandus
Digitaaldokumentide arhiveerimise nõuded. (2008). Tallinn: Rahvusarhiiv. https://www.ra.ee/public/Juhised/digidok_arhiveerimine.pdf
Pikaajaliste digitaaldokumentide hoiule andmine Rahvusarhiivi: Rahvusarhiivi juhised. (2012). Tallinn: Rahvusarhiiv. www.arhiiv.ee/.../Pikaajal_digidokum_hoiuleandmine_2012_vers_1.0.p...
Valikud arhivaalide digitaalsel säilitamisel: ülevaade uurimistööst ja tulemustest. (2003). Tallinn: Eesti Äriarhiiv OÜ.
https://www.ra.ee/public/DAB/.../valikud_arhivaalide_digisailitamisel.pdf
Juhendeid digitaalsete dokumentide säilitamiseks (2000). Tallinn: Eesti Äriarhiiv OÜ. http://www.riik.ee/dhp/publ/Digisail.pdf
Valdkonna arengukava “Digitaalne kultuuripärand” 2011-2016. (2011). Tallinn: Kultuuriministeerium. http://www.kul.ee/webeditor/files/Digi_Kult_AK_loplik_10.pdf
ISO 14721: 2012 Open Archival Information System (OAIS) Reference Model.
Preservation Management of Digital Materials: A Handbook. (2015). Digital Preservation Coalition. www
Asenduskirjandus
Digital Preservation Management: Implementing Short-term Strategies for Long-term Problems. (2004). Cornell University Library, ICPSR. http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/eng_index.html
Lavoie, B., Dempsey, L. (2004).Thirteen Ways of Looking at ... Digital Preservation // D-Lib Magazine, vol. 10, no. 7/8 http://www.dlib.org/dlib/july04/lavoie/07lavoie.html