Mäluasutuste juhtimine ja turundus (INT6078.DT)
Õppeaine kood
INT6078.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Mäluasutuste juhtimine ja turundus
Õppeaine nimetus inglise k
Management and Marketing in Memory Organizations
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
54
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Silvi Metsar (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
● Luua võimalused teoreetiliste teadmiste kujundamisel mäluasutuste juhtimise ja turunduse valdkonnas;
● Toetada ülevaate saamist organisatsiooni finants-, personali- ja strateegilisest planeerimisest;
● Luua eeldused turunduspõhimõtete rakendusvõimaluste ja –vajaduste analüüsimiseks mäluasutuste töös;
● Toetada teadmiste kujunemist turundusprotsessist ja kogemuse saamiseks mäluasutuse turundusplaani koostamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Juhtimise mõiste, olulisus; finantsjuhtimine; raamatukogude jt mäluasutuste väärtused; muutuste juhtimine; personali juhtimine ja motiveerimine, meeskonnatöö; strateegiline planeerimine; organisatsiooni missioon; keskkonna analüüs; koostöö ja projektid; erialaorganisatsioonid.
Turunduse mõiste, eesmärk, olemus, ülesanded. Turunduse kasutusalad, sisu, funktsioonid. Kasumitaotluseta organisatsioonide turundus (Kotler, Andreasen). Teenuste turundus (Gummesson), sotsiaalne turundus (Zaltman, Shapiro), suhteturundus (Grönroos). Turunduspõhimõtete rakendusi raamatukogu- ja infotöös – organisatsiooni- ja teenuste turundus (Rowley, Weingand, Gupta, Savard jt). Turundusprotsessi etapid ja tsüklilisus. Mäluasutuste turupositsioon (SWOT, PEST, Porteri viie mõjujõu analüüs), turunduskeskkond. Turundusuuringud marketingiprotsessi läbiviimiseks, turunduse infosüsteem. Infoteenuste turg, turu segmentimine, segmentimisnäitajad. Mäluasutuse turupositsiooni analüüs. Turundusmeetmestik. Mäluasutuse turundusplaani koostamine – situatsiooni analüüs, turunduseesmärgid, sihtturgude määramine, turundustaktika, kontroll.
Iseseisev töö
Praktiliste tööde sooritamine
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
● Omab teadmisi organisatsiooni juhtimisest ja strateegilisest planeerimisest;
● Omab personalijuhtimise-alaseid teadmisi;
● Omab ülevaadet erialaühendustest ja mäluasutustes koostööst;
● Tunneb turunduse peamisi teooriaid ja mudeleid;
● Oskab turunduse teoreetilisi mudeleid üle kanda mäluasutuste konteksti;
● On võimeline hindama, mil määral teenused rahuldavad mäluasutuste kasutajate vajadusi;
● On võimeline positsioonima mäluasutusi turunduskeskkonnas;
● On võimeline koostama mäluasutuse turundusplaani.
Hindamismeetodid
Eksam. Kasutatakse kujundavat hindamist (eksami hinne moodustub kodutööde põhjal).
Õppejõud
lekt S.Metsar, lekt A.Lepik
Kohustuslik kirjandus
Afzal, W. (2012). Management of Information Organizations. Chandos, Woodhead Publishing Ltd. Dempsey, K. (2013). The Accidental Library Marketer. 2nd ed. Information Today, Inc.
Koontz, C., & Mon, L. (2014). Marketing and social media: A guide for libraries, Archives, and museums. Rowman & Littlefield.
Librarianship : an introduction (2008). Ed by G. G. Chowdhury, P. F. Burton, D. McMenemy and A. Poulter. London: Facet Publishing.
Marketing Library and Information Services: International Perspectives. (2006). Ed by D. Gupta, C. Koonz, A. Massisimo, R. Savard. München: Saur.
Marketing Library and Information Services II: A Global Outlook. (2013). Ed by D. Gupta, C. Koonz, A. Massisimo. Berlin/Munich: De Gruyter Saur.
Potter, N. (2012). The library marketing toolkit. Facet Publishing.
Asenduskirjandus
Green, R. (2007). Library Management: A case study approach. Chandos, Woodhead Publishing Ltd.
Lockhart, J., Sulaiman, M. (2012). The Effect of Library Staff Training and Development on the User Experience: A Case Study at the Cape Peninsula University of Technology (CPUT). Proceedings of the IATUL Conferences. - http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1134&context=iatul (21.03.2016)
Mathews, B. (2009). Marketing Today's Academic Library: A Bold New Approach to Communicating with Students. Alpha Pub House.
McKinlay, J., Williamson, V. (2010). The art of people management in libraries: tips for managing your most vital library resources: people management. Chandos, Woodhead Publishing Ltd.
Moniz, R. (2010). Practical and Effective Management of Libraries: Integrating case studies, general management theory and self-understanding. Chandos, Woodhead Publishing Ltd.
Rentschler, R., & Hede, A. M. (2009). Museum marketing. Routledge.
Saez de, E. (2002). Marketing Concepts for Libraries and Information Services. 2nd ed. London: Library Association Publications Ltd.
Stuart, R., Moran, B. (2007). Library and Information Center Management. 7th edition. Libraries Unlimited, Westport CT.