Metaandmete loomine ja haldamine (INT6076.DT)
space
Õppeaine kood
INT6076.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Metaandmete loomine ja haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Creation and Management of Metadata
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
50
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
• Luua eeldused teadmiste omandamiseks metaandmete tüüpide ja standardite kohta.
• Luua võimalused teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks teavikuid kirjeldavate metaandmete koostamiseks elektronkataloogis.
• Luua võimalused teadmiste omandamiseks liigitamise põhimõtetest ja erinevatest liigitussüsteemidest ning anda teoreetilised teadmised ja praktilised oskused teavikute liigitamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Metaandmete olemus, tüübid ja standardid. Bibliograafiline arvestus. Teavikute kirjeldamise üld- ja erimetoodika. Rahvusvahelised bibliograafilise kirje reeglid (ISBD). Bibliokirje funktsionaalsusnõuded (FRBR).
Kataloogid ja kataloogimisreeglid. Kataloogiandmete loomise meetodid ja allikad. Elektronkataloog integreeritud raamatukogusüsteemi osana. Infokogumid elektronkataloogis. Kataloogimismoodul raamatukogusüsteemis SIERRA.
Metaandmete standard MARC-21 ja selle rakendamine.
Bibliokirje koostamine ISBD ja MARC-21 järgi. Dublin Core metaandmete skeem. Metaandmete standardid EAD, VRA CORE, MODS, TEI ja ONIX. Uue põlvkonna kataloogi kohandamine kasutaja vajaduste ning semantilise veebiga.
Inforessursside liigitamise põhimõtted. Inforessurssside liigitussüsteemid, nende arengulugu. Üld- ja erialaliigitussüsteemid (UDK, Dewey kümnendliigitussüsteem (DDC), Kongressi Raamatukogu liigitussüsteem (LCC) jt). Liigitussüsteemi loomine. UDK sisu, struktuur ja kasutusmetoodika. Liigikataloogid, liigitus elektronkataloogis ja veebis. Praktiline liigitamine UDK ja teiste liigitussüsteemide järgi.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse ja loengumaterjalide läbitöötamine praktikumideks, praktiliste tööde sooritamine, rühmatöö koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilased:
● Mõistavad metaandmete olemust ja tähtsust raamatukogu- ja infotöös;
● Omavad ülevaadet metaandmete tüüpidest ja standarditest;
● Teavad bibliograafilise arvestuse mõisteid ja põhimõtteid ning seda reglementeerivaid rahvusvahelisi standardeid;
● Saavad aru elektronkataloogi toimimise põhimõtetest ning teavad kataloogiandmete loomise meetodeid ja allikaid;
● Tunnevad bibliograafilise kirjeldamise reegleid;
● Oskavad kirjeldada ja kataloogida teavikuid ISBD ja MARC-21 vormingu järgi;
● Saavad aru liigitamise põhimõtetest ja kasutusest raamatukogu- ja infotöös;
● Tunnevad erinevate liigitussüsteemide olemust;
● Oskavad luua liigitussüsteemi;
● Tunnevad liigitamise metoodikat;
● Oskavad liigitada teavikuid UDK süsteemi järgi.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö
Õppejõud
dots A.Möldre
Asenduskirjandus
Functional Requirements for Bibliographic Records / IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records.(1998). München: Saur. – 136 lk. URL: http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr.pdf
Anglo-American cataloguing rules /prepared under the direction of the Joint Steering Committee for Revision of AACR, a Committee of the American Library Association…[et al]. – 2nd ed., 2002 revision. – Ottawa: Canadian Library Association; Chicago: American Library Association. URL: http://www.aacr2.org/index.html
MARC Standards /Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. URL: http://www.loc.gov/marc
Furie, B. (2009). Understanding MARC bibliographic: machine-readable cataloguing. URL: http://www.loc.gov/marc/umb
Digital libraries: cataloguing and indexing of electronic resources. URL:http://archive.ifla.org/II/catalog.htm
21st century metadata operations : challenges, opportunities, directions. (2010). Philadephia : Routledge.
Miller, S.J. (2011). Metadata for digital collections: A how-to-do-it manual. London: Facet Publishing.
Chowdhury, G. G. and Chowdhury, S. (2007). Organizing information: from the shelf to the Web. London : Facet.
Kirsel, A.-M. (2002). Liigitamise ja märksõnastamise toimkond – 10. Raamatukogu, 5, 31-32.
Masing, H. (1987). Märksõnaliigitus. Tallinn.
UDC Consortium. http://www.udcc.org/index.php
Universal Decimal Classification: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=et&pr=Y
space