Kogude arendus ja haldus (INT6075.DT)
Õppeaine kood
INT6075.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kogude arendus ja haldus
Õppeaine nimetus inglise k
Collection Development and Management
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
54
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Silvi Metsar (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kujundamiseks eri tüüpi raamatukogude inforessursside arendamiseks ja haldamiseks;
Toetada ülevaate saamist teavikute säilitamise põhistrateegiatest ja meetoditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kogud ja kogude arendamine eri tüüpi raamatukogudes. Komplekteerimise planeerimine ja allikad. Komplekteerimismoodul integreeritud raamatukogusüsteemides. ELNET konsortsium ja raamatukogude koostöö inforessursside hankimisel. Säilituseksemplarid, standardnumbrid. Kogude korraldus, statistiline arvestus. Kogude hoid ja haldamine. Teavikute säilitamine kui erialane tegevus ja selle tegevusvaldkonnad. Infokandjate hoiustamine ja hoiutingimused. Säilitusstrateegiad ja meetodid.
Iseseisev töö
Individuaalsed kirjalikud ja praktilised tööd
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
●Omab teadmisi kogude kujundamisest;
●Tunneb teavikute hankimise põhimõtteid, allikaid ja vahendajaid;
●Omab ülevaadet kogude korraldusest ja haldamisest;
●Tunneb kogude säilitamise põhimõtteid ja viise, strateegiaid ja meetodeid
Hindamismeetodid
Kirjalik eksamitöö ja praktiliste tööde hinded
Õppejõud
lekt S.Metsar, dots A.Möldre
Kohustuslik kirjandus
Sundeksemplari seadus (Riigi Teataja I 1997, 16, 259). https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014131?leiaKehtiv (18.08.2015)
Sundeksemplari seaduse rakendamine. URL : https://www.riigiteataja.ee/akt/12873316 (18.08.2015)
Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend (2004). Kättesaadav ka elektrooniliselt https://www.riigiteataja.ee/akt/12828432?leiaKehtiv (18.03.16)
Riigihangete seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011020?leiaKehtiv (18.03.16)
Eesti ISBN Agentuur. http://www.nlib.ee/isbn/ (18.03.16)
Eesti ISMN Agentuur. http://www.nlib.ee/ismn/ (18.03.16)
Eesti ISSN keskus. http://www.nlib.ee/issn/ (18.03.16)
Digitaalne kultuuripärand 2011-2016. http://digiveeb.kul.ee/public/arengukavad/Digi_Kult_AK_2011_2016_l6plik.pdf (18.03.16)
ELNET Konsortsium. URL: http://www.elnet.ee/ (18.03.16)
Ilus, M.N. (2013). Ühisettevõtmised ELNET Konsortsiumis. Raamatukogu, nr. 5, 9-12.
Talihärm, Ü. (2015). Riik on saatnud selge sõnumi. Raamatukogu,nr 2, lk 4.
Jõgi, M. (2014). Sta
Asenduskirjandus
Allison, D.A. (2013). The patron-driven library : a practical guide for managing collections and services in the digital age. Chandos.
Collection development in the digital age. (2011). - [London] : Facet.
Johnson, P. (2014). Developing and Managing Electronic Collections. The Essential. American Library Association. -http://site.ebrary.com/lib/tallinn/reader.action?docID=10838691 (18.03.16)
Johnson, P. (2009). Fundamentals of collection development and management. 2. ed. . Chicago: ALA.
Wilkinson, F. C., Lewis, L. K. (2003). The complete guide to acquisitions management / Westport, Conn. : Libraries Unlimited.
Harris, L. E. (2009). Licensing digital content : a practical guide for librarians. - 2nd ed. - Chicago : ALA.
Tiidor, R., Laur, K., Teral, K. (2010). Arhivaalide hoid, säilitamine ja füüsiline korrastamine [Võrguteavik]. Tartu: Rahvusarhiiv.
Tomingas, L., Purde, M., Hallaste, S.-M., Annus, P. (2004?). Fotode, filmide, heli- ning videosalvestiste säilitamine [Võrguteavik]. Tallinn: Rahvusarhiiv.
Cloonan, M. V. (Ed.) (2015). Preserving our heritage. Perspectives from antiquity to the digital age. London: Facet.