Informatsiooninduse arengulugu (INT6074.DT)
Õppeaine kood
INT6074.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Informatsiooninduse arengulugu
Õppeaine nimetus inglise k
Information History
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
Aile Möldre (eesti keel) e-toega kursus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
●Luua eeldused infoühiskonna arengute mõistmiseks läbi informatsiooninduse ajaloo tundmaõppimise;
●Luua võimalused teadmiste kujunemiseks raamatu ja raamatukogude ning bibliograafia ajaloost, selleks et mõista informatsiooni jäädvustamise, vahendamise ja säilitamise korralduse arengut ning seda mõjutanud tegureid
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Informatsiooninduse ajaloo mõiste. Informatsiooni arenguloo uurimise erinevad viisid ja käsitlused.
Kirja teke ja levik. Kirjaliku informatsiooni jäädvustamine, kogumine, levitamine ja säilitamine vana- ja antiikajal ning keskajal. Trükikunsti leiutamine ja tähtsus ühiskonna ajaloos. Raamatukultuur ja raamatukogud uusajal. Ajakirjanduse teke. Kartograafia. Valgustusajastu raamatukultuur.
Trükimeedia hiilgeajastu 19. sajandil. Mäluasutuste roll informatsiooni säilitaja ja vahendajana. Side- kommunikatsioonivahendite arengu mõju infolevile 19.ja 20. sajandil. Massimeedia sünd 20. sajandil.
Digitekkeline ja digiteeritud kirjakultuur. Infokandjate mitmekesistumine. Infoühiskond ja maailma mälu, kultuuripärand digitaalses keskkonnas.
Iseseisev töö
Loengumaterjalide ja kohustusliku kirjanduse läbitöötamine seminarideks valmistumisel. Iseseisvad kirjalikud tööd. Rühmatöö ja selle esitluse koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud:
● Teavad informatsiooni talletamise, vahendamise ja säilitamise eri ajastute arengule iseloomulikke põhilisi tunnusjooni;
● Mõistavad poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite mõju informatsiooninduse arengule;
●Teavad olulisemaid fakte ja sündmusi informatsiooni talletamise, levi ja säilitamise arengus, sealhulgas raamatu ja raamatukogude ajaloos;
●Tunnevad erialatermineid ja oskavad neid kasutada;
●Oskavad seostada Eesti arenguid Euroopa kontekstiga ning globaalsete protsessidega
Hindamismeetodid
Eksamihinne kujuneb kirjaliku eksamitöö, iseseisvate tööde ja rühmatöö hinde keskmisena
Õppejõud
dots Aile Möldre
Kohustuslik kirjandus
Black, A. (2007). Informatsiooninduse ajalugu. Raamatukogu, 1, 5-7; 2, 5-9; 3, 5-7; 4, 5-10.
Gleick, J. (2014). Informatsioon. Ajalugu. Teooria. Uputus. Tallinn: Äripäev.
Lott, M.; Möldre, A. (2000). Lühike Eesti raamatu ajalugu. Tallinna: Eesti Rahvusraamatukogu.
Ong, W. (2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London and New York: Routledge, lk 77-114.
Veskimägi, K.-O. (2000). Kahte kappi on ühhetassa majas tarvis: leivakappi ja ramatokappi: Eesti raamatukogude ajalugu. Tallinn. Lk. 31-65, 85-105, 132-183.
Volodin, B. (2005). Maailma raamatukogude ajalugu. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, lk. 105-136, 163-204, 246-274.
Asenduskirjandus
Annus, E. (2000). Eessõna [Eesti raamatuloost 1525-1703]. – Eestikeelne raamat 1525-1850. Tallinn: Eesti Akadeemiline Raamatukogu, lk. 7-12.
Jansen, E. (2000). Baltisaksa raamat Eesti kultuuriloos. – Raamatu osa Eesti arengus. Tartu: Eesti Raamatu Aasta Peakomitee, lk. 200-220.
Kala, T. (2008). Käsikirjaline raamat Eestis. Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, lk. 11-32.
Reimo, T. (koostaja). (2000). Eesti raamatu kronoloogia. Tallinn.
Robert, K. (2002). Tallinna linna Oleviste raamatukogu ajaloost. _ Bibliotheca Revaliensis ad D. Olai = Tallinna Oleviste Raamatukogu = Revaler Bibliothek zu St. Olai. Tallinn, lk. 15-25.
Undusk, Jaan. (2000). Ajalootõde ja metahistoorilised žestid. Eesti ajaloo mitmest moraalist. – Tuna (2000), nr. 2, lk. 114-130.
McKitterick, D. (2013). Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700. Cambridge, New York: Cambridge University Press
McQuail, D. (2000). Massikommunikatsiooni teooria. Tartu.
Weller, T. (2008). Information History - An Introduction. Oxford: Chandos.