Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond (INT6071.DT)
space
Õppeaine kood
INT6071.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond
Õppeaine nimetus inglise k
Legal Issues of Records Management
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2021/2022 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2022/2023 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna õigusaktidest, standarditest ja juhenditest
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õiguse põhimõisted. Õiguse rakendamine. Eesti õigussüsteemi üldiseloomustus. Õigusaktid ja nende liigitus. Normatiivaktide kehtivus. Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivse keskkonna kujunemine ning avaliku ja erasektori erisused. Õigusaktide seosed ja rakendamine. Arhiiviseadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Avaliku teabe seadus ja rakendusaktid ning nende rakendamine. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus. Isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendamine. Digitaalallkirja seadus ja selle rakendamine. Dokumendi- ja arhiivihalduse käsitlemine muudes õigusaktides. Dokumendi- ja arhiivihalduse õigusaktide seos valdkonna standardite ning juhistega. Standardimise üldpõhimõtted. Dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonna standardimistegevus. Eesti dokumendi- ja arhiivihalduse standardid ning juhised.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab baasteadmisi õiguse põhimõistetest, standardimisest ning dokumendi- ja arhiivihaldust reguleerivaist õigusaktidest, standarditest ning juhistest;
- suudab kasutada dokumendi- ja arhiivihalduse standardite sätteid oma erialases töös;
- oskab kasutada dokumendi- ja arhiivihalduse õigusakte ning juhiseid oma erialases töös.
Õppejõud
lekt Kädi Riismaa
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
space